Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Videreutvikling av AksjeNorges investerings - og kunnskapskonkurranse, med økt vekt på kvalitativ undervisning

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektnummer:

178928

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Som det fremgår av strukturen på http://www.elevinvestor.no, er første runden av konkurransen (høsten 2006) i hovedsak sentrert rundt et avkastningsprinsipp, med en tilleggskonkurranse som går ut på å identifisere ulike nøkkelaspekter ved de selskapene ma n velger å handle aksjer i. Da vi i prosessen frem mot ferdigstillelse av prosjektet har knyttet kontakter og etablert samarbeid med flere andre aktører som også retter seg mot elever, ønsker vi nå å videreutvikle prosjektet slik at det blir en integrert del av en helhetlig og mangfoldig "pakke" som presenteres de videregående skoler. I så måte finner vi det naturlig å satse mer på den kvalitative delen av konkurransen i neste runde, da dette vil styrke undervisningsaspektet. Vi ønsker med dette at delta gerne skal få forståelse for følgende aspekter: Hvorfor vi har et aksjemarked Hvordan selskaper verdifastsettes Hvordan analytikere arbeider Hvordan globale strukturer påvirker det norske markedet Ulike verdipapirklasser Den samfunnsøkonomiske rolle e t aktivt verdipapirmarked spiller. Ettersom det i denne omgangen av konkurransen vil bli et betydelig fokus på kvalitative aspekter, vil også arbeidsmengden for prosjektkoordinator øke betraktelig, både i forkant, og under avviklingen, av konkurransen. V i ser for oss følgende tilleggsområder til konkurransen: Alle transaksjoner må begrunnes. Elevene må identifisere selskapets markedsposisjon; deres relevans for norsk verdiskaping; historisk utvikling, både for selskap, bransje og marked; forventet utvik ling de kommende år; signifikante hendelser, og en generell analyse av selskapet. Punktene over vil knyttes til en rekke spørsmål og arbeidsoppgaver som tar utgangspunkt i AksjeNorges forelesningsrekke, Snøball Films "Penger På Papiret"-serie, og "Newton "-prosjektet. På denne måte knytter vi effektivt generell kunnskap om markedet til håndfast applikasjon av denne kunnskapen på egne inevsteringer. Det vil også bli besøk hos ulike bransjeaktører.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet