Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Efficient value chains for the forest industry in Coastal Norway

Alternativ tittel: Effektive verdikjeder for skogbruket i Kyst-Norge

Tildelt: kr 3,8 mill.

Transport av tømmer og tømmerprodukter er kostnadskrevende. Ifølge Melding om Kystskogbruket 2015 er årsakene til dette relativt dårlig kvalitet og kapasitet på veiene, flaskehalser langs transportrutene og lange distanser. Sjøtransport i kombinasjon med landtransport være avgjørende for å forbedre og effektivisere transporten. Store ressurser fra en etterhvert hogstmoden kulturskog blir også tilgjengelig de neste årene. Dette er med på å føre til et økende stående skogsvolum, og kan være et stort verdiskapingspotensiale. En viktig barriere som er identifisert i tillegg til utfordrende transport er at mange av de lokale skogeierne er små, i tillegg til at ulike former for sameie er utbredt, noe som gir høyere driftskostnader og begrenset utviklingskapasitet. Et generelt budskap skognæringen er at det er behov for bedre samarbeid i hele verdikjeden. Det er i prosjektet utviklet analyseverktøy for næringa der man kombinerer effektiv logistikk med analyser av mulighetene for utvidelse av eksisterende industri og utvikling av ny. Analyseverktøyet er i samarbeid med partnerne testet på ulike case fra næringa. Et overordnet mål er å bidra til å få til økt bruk av lokalt tømmer i den norske treforedlingsindustrien samt økt regional næringsutvikling. En av de største forskningsutfordringene i prosjektet er å utvikle en god og helhetlig metodikk for hvordan skognæringen i Kyst-Norge kan drive mest mulig effektivt. Dette innebærer også å se på hvordan man kan få til størst mulig verdiskaping for næringa som en helhet i en region. For å få til dette må man finne ut hva som er optimal investering og bruk av veinett, kaier, skip og andre tekniske løsninger for å frakte tømmer fra skogen til markedet. Prosjektet har også adressert aspekter som næringsutvikling og lokale ringvirkninger knyttet til skognæringen for å maksimere verdiskapingen. Effekten av ulike rammebetingelser (slik som reguleringer og incentiver fra myndighetenes side) og koordinering og nettverket mellom aktørene er også undersøkt. I tillegg til forskningen er det avgjørende at de vitenskapelige modellene kan overføres til brukervennlige retningslinjer og råd for aktørene. Som en del av prosjektets analyseverktøy er en matematisk optimeringsmodell utviklet. Optimeringsmodellen maksimerer profitt for hele verdikjeden, fra hogst til levering av produkter hos kundene, eller ringvirkninger, eller en kombinasjon. Modellen inkluderer også investeringsbeslutninger, for eksempel om, når, hvor og med hvilken kapasitet en bedrift skal oppgraderes eller om det er lønnsomt å etablere en ny bedrift. Den forskningsmessig største nyvinningen er den integrerte samfunnsøkonomisk ringvirkningsanalyse av investeringer og de fysiske transport- og produktstrømmene i verdikjeden. Vi har etablert ringvirkningsmultiplikatorer knyttet til produktene, både på transport og produksjonssiden. Resultatene fra modellen gir svar på hvilken effekt beslutningene har på verdiskaping nasjonalt og i regionen, og kan også benyttes til å analysere hva avveininger mellom verdikjedeprofitt og ringvirkninger innebærer. Optimeringsmodellen er benyttet på reelle case fra Nord-Trøndelag og Nordland. Resultatene viser at under forutsetning av tilstrekkelig med ressurser vil investering i nye bedrifter kunne gi en gevinst knyttet både til verdikjede-profitt, men ikke minst knyttet til ringvirkninger. Resultatene viser de lokaliseringene som gir høyest gevinst, og hvordan transportstrømmene da bør være. Industri lokalisert ved havn gir store fordeler. Det samme gjelder lokalisering i relativt nærhet til annen industri for å kunne utveksle rest-produkter på en transport-effektiv måte. Imidlertid viser resultatene at basert på de data over skogressurser i regionen som er tilgjengelig er det ikke rom for ny industri regionen. Det stilles imidlertid spørsmålstegn til om ressursoversikten er god nok. Samtidig er det ønskelig med økt avvirkning i regionen og mer næringsutvikling knyttet til skognæringen er det utfordringer knyttet til samarbeid og koordinering mellom de ulike aktørene i verdikjeden. En sosial nettverksanalyse er utført med basis i nettverket av aktører i næringen. En spørreundersøkelse av involverte aktører i næringen og verdikjeden, både fra industri og offentlig er utført, og danner grunnlaget for den analysen. Resultatene viser et tett og komplekst nettverk, som ikke har noen tydelige kjerner, men tre sosiale sirkler i nettverket. Noen enkelt-aktører pekes ut som særlig viktige kilder til informasjon og oppdatering på utviklingen i næringa. Når det gjelder åpenhet og tillit er det et slående antall koblinger som karakteriseres som svært åpne og sterke. Den store graden av åpenhet gir et godt grunnlag for å utvikle nettverket videre. Resultatene fra denne nettverksanalysen er diskutert sammen med analysen av verdikjedeoptimering og verdiskaping. En kobling mellom begge metoder kan gi en vurdering av et nettverk av aktører i en verdikjede fra flere sider.

Transportation of timber and wood in Coastal Norway is challenging and expensive. Reasons are steep and difficult terrain, low-quality roads, bottlenecks in the transportation routes and long transport distances. This leads to an increasing standing stock , more import of timber, and less use of local and regional timber. The major part of transportation is carried out by trucks all the way from the harvest area to the customers. A minor part is trucked to quays and transported further by sea. Although se a transportation has the potential to be a low cost alternative, the potential is far from exploited as the number of useful quays is limited and quay operations appear to be inefficient and carry high costs. Sea transportation and availability and effici ent operation of appropriate quay facilities are crucial to improve the logistics and reducing transportation costs. The main objective is to increase the quantities of timber and wood related products transported by ship in Coastal Norway. We will contri bute to new knowledge on efficient use of sea transportation and efficient quay operations within the forest value chain. To meet all the challenges, models for analyzing/optimizing the whole timber value chain will be developed and logistical solutions f or the forest industry will be identified. Governance aspects will be assessed, to identify drivers and barriers and facilitate better cooperation and coordination between actors in the chain. Reduced costs and smooth logistics will increase areas that wi ll be profitable to harvest, and improve quantity and robustness of timber supply. This will contribute to the financial sustainability of the industry and increase the possibility for further development of the scale, products and services, enabling loca l and regional development. Besides, a good knowledge base is an important input for policy design regarding regulations, information and advisory services as well as investment aid and other incentive schemes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025