Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

VERification for DEcarbonisation (VERDE)

Alternativ tittel: VERifikasjon av DEkarbonisering (VERDE)

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektnummer:

282293

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

I VERDE prosjektet har vi arbeidet med å utvikle nye verktøyer og tjenester som kan bidra til at shippingindustrien overvinner noen av hovedbarrierene for større opptak av teknologier, som reduserer energiforbruk og drivhusgassutslipp. Tekniske og operasjonelle virkemidler som alternative drivstoff, hydrodynamikk, maskineri og hastighetsreduksjon har blitt vurdert. Et teknologisk evalueringsverktøy, basert på AIS data og avansert modellering inkludert maskinlæring, har blitt utviklet. Prosjektet har også vurdert verifikasjon av redusjoner i drivstofforbruk og utslipp, særlig i forhold til air lubrication teknologi, som muliggjør endring av etablerte samarbeidsformer mellom skipseiere, charterere, teknologileverandører, finansielle institusjoner, lasteiere og tredjeparts tjenestetilbydere. Dette medfører akselerert opptak av teknologi som er til fordel for skipseiere, befraktere og teknologileverandører, samtidig som det reduserer risiko for investorer. Anbefalinger for hvordan gjøre CFD på modifikasjoner ved propellen (PID) har blitt laget, og artikkel på hybridisering av havgående skip har blitt publisert. I prosjektet har det blitt laget et white paper på ammoniakk som drivstoff for skip og tilsvarende rapporter om biodrivstoff og E-fuels har blitt skrevet. Prosjektet har også vært involvert i analyser av biofouling og waste heat recovery. Det juridisk rammeverket relatert til teknologier som reduserer utslipp og drivstofforbruk har blitt analysert.

The fuel consumption and local emission model developed in the VERDE project is found to be more accurate than existing DNV model called Master. Therefore, the VERDE model will replace the existing Master model and be called Master 2.0. This will be used by DNV. Ammonia as a fuel has gained attraction during the project and the white paper has also contributed to the pilot project in Green Shipping Program for consideration of ammonia as a fuel for a Color Line ferry between Norway and Denmark. Our work with ammonia has also resulted in that we became a partner in an innovation project to develop an ammonia-powered engine, in the AEngine project with MAN. Through the project DNV has developed a methodology to verify fuel saving (and hence GHG emission reductions) of air lubrication systems

In the VERDE project we propose to develop updated tools and new services that can help the shipping industry overcome some of the main barriers for higher uptake of energy saving and GHG emissions reduction technologies. This will be achieved by introducing a new business model, based on a framework for technology assessment and verification of fuel savings and emissions reduction. This framework will be used to change established practices for financing new technology, and will introduce a novel way of collaboration between ship owners, charterers, technology providers, financial institutions, cargo owners and third-party assurance providers. This will accelerate uptake of technology for the benefit of ship owners, charterers and technology providers, while reducing the risk for investors. Technical and operational measures such as alternative fuels, hydrodynamics, machinery and speed reduction will be considered. Technology assessment tools, based on AIS data and advanced models will be developed. Standardized methodologies for verification of the performance, fuel savings and emissions reductions from each technology will be established, and relevant clauses for charter contracts will be proposed.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2