Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Optimising the biocarbon value chain for sustainable metallurgical industry

Alternativ tittel: Optimalisering av biokarbon verdikjeden for bærekraftig metallurgisk industri

Tildelt: kr 19,4 mill.

Programplanen til ENERGIX fremhever viktigheten av bærekraft og bærekraftige verdikjeder, inkludert biomasse baserte, som bidrag til reduserte CO2 utslipp og et karbonnøytralt samfunn i 2050. For biomasse er det en forventning om total utnyttelse av biomassen. Den metallurgiske industrien i Norge ønsker å erstatte sine fossile reduksjonsmidler med biomasse baserte i sine prosesser. Veikartet til den norske prosessindustrien, som sikter på vekst og nullutslipp av CO2 i 2050, og Industrimeldingen legger grunnlaget for en økt utnyttelse av norske biomasse ressurser som bidrag til å oppnå dette. Veikartet setter et mål om 43% reduksjon av CO2 utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. For å muliggjøre dette, må hele biokarbon verdikjeden for den metallurgiske industrien optimaliseres, for å redusere kostnader, tilfredsstille krav til biokarbonet som reduksjonsmiddel, og utvikle en forutsigbar og langsiktig biomasse etterspørsel. Dette prosjektet svarer på nasjonale strategier og målene til den metallurgiske industrien ved å analysere og optimalisere biokarbon verdikjeden for å produsere brukbare og rimelige nok reduksjonsmidler på en bærekraftig måte. Produksjon av biokarbon, et fornybart materiale fra biomasse ressurser, vil ha to hoved effekter: 1) redusere CO2 utslipp ved å erstatte fossile reduksjonsmidler og 2) øke utnyttelsen av våre skogressurser ved å lage høyere verdi materialer og/eller energiprodukter. På grunn kvalitetskrav til biokarbonet som reduksjonsmiddel er skogsbasert biomasse best egnet, spesielt stammevirke. Det overordnede målet til dette prosjektet er optimalisering av biokarbon verdikjeden for den metallurgiske industrien. I 2019 har fokus vært på oppstart av prosjektet, studier knyttet til ressursbasen i Norge for biokarbon produksjon, planlegging og utførelse av karboniseringsforsøk, karakterisering av biokarbon, oppstart av postdoktor arbeide og disseminering fra prosjektet. I 2020 har fokuset på studier knyttet til ressursbasen i Norge for biokarbon produksjon fortsatt, karboniseringsforsøk har fortsatt i ulike eksperimentelle oppsett og biokarbon og biprodukter har blitt karakterisert. Karakteriseringen inkluderer biokarbon CO2 reaktivitet testing, og en sommerjobb student har arbeidet hos SINTEF Energi knyttet til dette temaet og kinetikk. Karakteriseringsmetoder og kritiske biokarbon egenskaper med hensyn til biokarbon sluttbruk har blitt evaluert og det har vært fokus på hvordan man kan forbedre biokarbon egenskaper ved å tilpasse biokarbon produksjonsprosesser og ved oppgradering av biokarbonet. Dette undersøkes også av postdoktor kandidaten i BioCarbUp. PhD kandidaten i BioCarbUp har nå startet sitt studium, med fokus på modellering relatert til biokarbon produksjonsprosessen. I 2021 har muligheter for forbedringer knyttet til uttak og kvalitet på skogsbiomasse vært i fokus. Karboniseringsforsøk av ulike biomasse materialer under ulike betingelser, karakterisering av de karboniserte materialene og biproduktene, samt oppgradering av karbonisert materiale og tjære for bruk i metallurgiske prosesser har blitt utført. Videre har studier knyttet til bruk av det produserte biokarbonet i metallurgiske prosesser samt til bruk av oppgradert tjære som bindemiddel i anoder blitt utført. Postdoktor kandidaten har fullført sitt studium, og har vist at biokarbon kan effektivt oppgraderes ved å deponere karbon fra metan på overflatene i det porøse biokarbonet. PhD kandidaten fortsetter sitt studium på modellering relatert til biokarbon produksjonsprosessen.

The ENERGIX program plan clearly states the importance of sustainability and sustainable value chains, including biomass based, contributing to reduced CO2 emissions and a carbon neutral society in 2050. For biomass, there is an expectation of total biomass feedstock utilisation. The metallurgical industry in Norway seeks to substitute large amounts of biocarbon for fossil reductants in their processes. The Norwegian Process Industry Roadmap - Combining growth and zero emissions by 2050, and Industrimeldingen lay the foundation for an accelerated utilization of Norwegian biomass resources that would reduce the CO2 footprint of the metallurgical industry. The former document targets a 43% reduction of CO2 by 2030 compared to 2005 levels. To enable this transformation, the whole biocarbon (BC) value chain for the metallurgical industry must be optimized to remove economic constraints, satisfy reductant quality demands, and develop predictable (amount, quality and price), long-term biomass resource demand. This project responds to the national strategies and the goals of the metallurgical industry by analyzing and optimizing the BC value chain to produce suitable and affordable reductants in a sustainable manner. Producing BC, a renewable material from biomass resources, will have a twofold effect: (1) reduce CO2 emissions by substituting for fossil reductants and (2) increase forest resource utilisation by creating higher value material and/or energy products. Due to the BC quality demanded by the metallurgical processes, woody biomass, especially stem wood, is the most suitable candidate for reductant feedstock. The overall objective of this project is to optimise the biocarbon value chain for the metallurgical industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi