Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bio-active compounds from spruce

Alternativ tittel: Bioaktive stoffer fra gran

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektnummer:

295501

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet BioActive Compounds fra Spruce - BACS har utviklet prosesser for utvinning av bioaktive stoffer gjennom prosessering av gran, og applikasjoner for slike produkter innen landbruk, dyrefôr, hygieneprodukter og kosmetikk. Bærekraften til produktene har vært i fokus, og livssyklusanalyser (LCA) har blitt brukt som retningslinje under prosess- og applikasjonsutvikling. 2 norske industrier, 5 norske FoU-grupper fra akademia (med 2 postdoktorer) og oppdragsforskningsinstitutter og 5 utenlandske selskaper fra Europa og Nord-Amerika, har deltatt i prosjektet som varte i 3,5 år. De utenlandske selskapene har dekket sine egne kostnader og ikke fått noen finansiering. De utviklede produktene har ikke vært kommersielt tilgjengelige før nå, og de fleste applikasjonene for produktene er nye. I en slik setting er dette et banebrytende prosjekt. Målet har vært rettet mot høykvalitets spesialprodukter med lavt volum som brukes til å løse spesifikke utfordringer i bransjene og applikasjonene der de brukes. Et stort utvalg av prosesser ble evaluert i startfasen, og de ekstraherte forbindelsene ble screenet for aktivitet i de angitte bruksområdene. I andre fase ble to prosesskonsepter valgt for videreutvikling og prototypeekstrakter ble produsert i pilotskala. I sluttfasen har prototypene blitt evaluert i videre brukstester.

The project has provided two new processes, for the production of two new products. Borregaard has already started marketing these new products. In a preliminary business plan, based on cautious volumes, prices and ramp up times for sales volumes, we see a potential for additional sales of products from the project of NOK 150 - 500 million. Calculations of NPV, IRR and a sensitivity analysis show good opportunities for a profitable business based on bioactive compounds extracted from spruce. The learning from this project is expected to give rise to new ideas for further development (both processes, products and applications) and will hopefully give rise to new start-ups also outside the core business for the Norwegian industrial partners.

The project BioActive Compounds from Spruce - BACS aims at developing processes to extract bioactive compounds from sidestreams of spruce processing and applications for such streams for use in agriculture, feed, personal care, cosmetics. Sustainability of the products will be in focus, and LCA will be used as a guideline during process and application development. 2 Norwegian industries, 5 Norwegian RnD groups from academia (with 2 post docs) and contract research institutes, 5 foreign industries from Europe and North-America and 3 European Universities will be partnering up to run this project over 3,5 years. The foreign companies cover their own costs, and will not receive any funding. Most of the products have not been commercially available so far, and most of the applications of the products are new. In such a setting, this is a groundbreaking project. Products aimed for are high value, low volume specialty products, used to solve specific challenges in the industries and applications where they are applied.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena