Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bio-active compounds from spruce

Alternativ tittel: Bioaktive stoffer fra gran

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektnummer:

295501

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I prosjektet BioAktive Stoffer fra Gran - BACS utvikles prosesser for utvinning av bioaktive stoffer gjennom prosessering av gran og anvendelser for slike produkter i landbruk, dyrefôr, hygiene produkter og kosmetikk. Bærekraften av produktene er i fokus, og livs syklus analyser (LCA) blir brukt som retningslinje under prosess- og applikasjonsutvikling. 2 norske næringer, 5 norske FoU-grupper fra akademia (med 2 post doc'er) og kontraktforskningsinstitutter og 5 utenlandske bedrifter fra Europa og Nord-Amerika, skal deltar i prosjektet som varer i 3,5 år. De utenlandske selskapene dekker sine egne kostnader og mottar ingen finansiering. De fleste produktene har ikke vært kommersielt tilgjengelige til nå, og de fleste applikasjonene til produktene er nye. I en slik setting er dette et banebrytende prosjekt. Målsettingen er produkter rettet til høyverdige spesialprodukter med lavt volum som brukes til å løse spesifikke utfordringer i bransjer og applikasjoner der de brukes. Et stort utvalg av prosesser ble evaluert i startfasen, og de ekstraherte forbindelsene ble screenet for aktivitet i de angitte applikasjonene. Så i andre fase ble to prosesskonsepter valgt for videreutvikling og prototypeekstrakter ble produsert i pilotskala. I sluttfasen vil prototypene bli evaluert i videre brukstester.

-

The project BioActive Compounds from Spruce - BACS aims at developing processes to extract bioactive compounds from sidestreams of spruce processing and applications for such streams for use in agriculture, feed, personal care, cosmetics. Sustainability of the products will be in focus, and LCA will be used as a guideline during process and application development. 2 Norwegian industries, 5 Norwegian RnD groups from academia (with 2 post docs) and contract research institutes, 5 foreign industries from Europe and North-America and 3 European Universities will be partnering up to run this project over 3,5 years. The foreign companies cover their own costs, and will not receive any funding. Most of the products have not been commercially available so far, and most of the applications of the products are new. In such a setting, this is a groundbreaking project. Products aimed for are high value, low volume specialty products, used to solve specific challenges in the industries and applications where they are applied.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena