Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Havyard - Zero-Emission ROPAX Vessel

Alternativ tittel: Havyard - Nullutslipps ROPAX fartøy

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

296172

Prosjektperiode:

2019 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Batteri blir i dag brukt til å gjøre skip utslippsfrie på korte strekninger. Men selv med verdens største batteripakker kan et stort skip som kystruten bare seile mellom en og to utslippsfrie timer. Så hvordan kan man da få store skip til å gå lenger distanser og med høy hastighet og uten utslipp? Et viktig svar er hydrogen. Hydrogen er også et viktig svar på spørsmålet om hvordan vi skal innfri FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) krav til å halvere klimagassutslippene fra skipsfarten innen 2050. FreeCO2ast vil bruke brenselceller som blir betydelig større enn alt som tidligere har blitt brukt på skip, og utfordringene blir blant annet å skalere opp og tilpasse systemene for maritim installasjon. Skipet kan kun ha korte verkstedopphold, og installasjon og oppstart må derfor skje svært raskt. I tillegg mangler regelverk for slike systemer. Derfor må FreeCO2ast samarbeide med Sjøfartsdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og DNV GL, for å finne løsninger slik at man kan godkjenne systemet som et alternativt design. I det arbeidet må vi tenke beredskap, være føre var og vurdere alle mulige ulykkesscenario. Samtidig med utviklingsarbeidet for systemene som skal om bord i skipet, må man finne løsninger for produksjon, lagring og bunkring av hydrogen. Dette er lite utbygd i dag, og spesielt for flytende hydrogen må det skapes helt nye løsninger. Slik er FreeCO2ast ikke bare et prosjekt for én enkelt båt på én enkelt strekning, FreeCO2ast kan være en nøkkel til å nå FNs mål om å halvere klimagassutslippene fra skipsfarten. Prosjektet har i løpet av 2019 evaluert tilgjengelige teknologier og løsninger og konkludert med et konseptdesign for hydrogensystemet. Det er inngått samarbeidsavtaler med Linde som leverandør av tanksystem og Powercell som leverandør av brenselceller, og konsortiet går nå inn i en Approval in Principal prosess, som skal løfte konseptet til en løsning som kan sertifiseres og er klar for markedet.

I Havyard Pilot-E-prosjektet skal det utvikles, installeres og demonstreres nullutslippsteknologi for energiproduksjon for sikker drift av kystruteskip. Teknologien skal muliggjøre seiling av større skip med nullutslipp over lengre strekninger og med høy fart, ved bruk av hydrogen- og batteriteknologi. Havyard Group ASA som integrert leverandør av skip, skipsdesign og teknologisystemer for skip har betydelig posisjon i markedet for nullutslippsskip, og bygger nå 13 nullutslippsferger med batteriteknologi. Gjennom prosjektet skal kompetanse og utviklingskapasitet styrkes betydelig, og gjennom felles innsats med ambisiøs kunde, Havila Kystruten AS og ledende FoU-miljøer ved Sintef Ocean og Prototech skal banebrytende installasjoner utvikles og implementers. FoU-utfordringer for implementering av høykapasitets nullutslippsteknologi er knyttet til marinisering av brenselcelleteknologi som skal oppskaleres mange ganger mot tidligere erfaringer, valg av funksjon- og systemprinsipper, effektivitet og levetid for teknologien, integrasjon med øvrige systemer på fartøy og implementering i helhetlig design av fartøy. Tilgang til nullutslippsenergi og teknologi for drivstofflogistikk helt fra kilde til energisystem er vesentlig FoU-utfordring. Teknologien skal resultere i drifts- og investeringskostnader som muliggjør aktuelle teknologivalg. Etterspørsel etter teknologi og fremtidig betalingsvilje hos både redere og sluttkunde må avklares. Ønsket og ambisjonen om redusert klimagassutslipp gjennom teknologiskift for maritim transport er utvetydig innen norsk og internasjonal næring, hos myndigheter og i samfunnet som helhet. Dette viser behovet, og også det betydelige markedspotensial. Utviklet teknologi vil kunne anvendes i de fleste typer fartøy som seiler i kystnære farvann. Prosjektet skal gjennom innretning og resultater kunne gi en tydelig påvirkning på fremtidig klimagassutslipp fra skip.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi