Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Study of advanced port operations using Port of Trondheim and "Nye Kystruten" vessel as a case

Alternativ tittel: Studie av krevende havneoperasjoner - med Trondheim Havn og Nye Kystrutenfartøy som case

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

296521

Prosjektperiode:

2019 - 2022

I prosjektet skal det utvikles en egetskips simuleringsmodell (som del av en digital tvilling) for et fartøy i forbindelse med havnemanøvrering. Denne modellen skal ta hensyn til overvanns- og undervannstopografi i havn slik at en får en realistisk modell for en posisjonsavhengig beregning av vind- og strømkrefter på fartøyet. Gode modeller for effekter av grunt vann og sidebegrensninger mangler i de fleste av dagen simuleringsmodeller for studier av skips manøveregenskaper. Dette er også tilfelle for SINTEF Oceans simuleringsverktøy VeSim.Prosjektet skal utarbeide en metodikk for å ta hensyn til disse faktorene.I den forbindelse gjennomførte prosjektet i oktober 2019 et arbeidsmøte med deltakelse fra Ghent Univeristy (Belgia) om modellering av farvannsoperasjoner i begrenset farvann. Sammen med Trondheim Havn arbeides det med et forslag til framtidig sensorsystem for å støtte skip under havneseilas. Utvikling av sensorsystem vil koordineres med andre infrastrukturprosjekt for Trondheimsfjorden. Basert på data fra dette systemet, skal det utarbeides et forslag til et fullintegrert beslutningsstøttesystem som gjøres tilgjengelig i skipets integrerte navigasjonssystem (INS). Dette systemet skal støtte navigatører i beslutningsprosessen for å avgjøre om de skal påbegynne/avbryte en havnemanøver. I denne sammenheng samarbeides det med et annet Nfr prosjekt "Selvlærende ruteoptimalisering av skip" med bedriften Norwegian Electric Systems (NES) som prosjektansvarlig. Både HAVDesign og NES eies av samme konsern (Havyard Group). Dette muliggjør at vi kan få gode synergier i begge prosjektene. Prosjektresultater blir dokumentert gjennom ett case hvor fartøy fra "Havila Kystruten" vil bli modellert i VeSim. Videre vil ny funksjonalitet som tar høyde for grunt vann og sidebegrensninger implementeres. I 2020 har det blitt utarbeidet en VeSim modell for dette fartøyet basert på gjennomførte modelltester (PMM og friprøver for azimuth).Sammen med skipets navigatører vil det utvikles et forslag til spesifikke lavhastighet overleveringsprøver for å validere fartøysmodell (dypvann) i VeSim. Overleveringsprøver ble gjennomført ved verftet i Tyrkia og resultater vil bli brukt til å verifisere VeSim dyp vannsmodell. For aktuelt kaiområde i Trondheim Havn er det utviklet en vindmodell som for tiden blir validert ved bruk av to mobile vindmålere. Som følge av forsinkelse i leveranse av fartøy, har prosjektdeltakerne blitt enig om at en del av det generiske VeSim arbeidet vil bruke en moderne pendelferge som eksempel. Endelig validering av modeller for gruntvann- og sidebegrensninger vil skje gjennom analyser av caseskipets anløp/avgang Trondheim Havn i en periode i 2022.

-

Inn- og utseiling fra havn er en av de mest kritiske fasene i en sjøreise, spesielt når dette skjer i dårlig vær. Samtidig er havnemanøvrering en fase som ikke har vært gjenstand for krav eller studier i samme grad som skips manøveregenskaper i fart. I slike tilfelle vil det være av interesse å ha tilgang til sanntidsdata for vær- og sjøforhold i havn slik at det kan tas en beslutning om en skal forsøke å starte/avbryte en manøver ut fra manøveregenskaper til det enkelte skipet. Et eksempel på en relevant hendelse er grunnstøting av hurtigruteskipet "Richard With" i Trondheim Havn i 2009. Primært ser en for seg at et framtidig ombordbasert beslutningssystem for havneoperasjoner bygger på at det finnes en egetskips simuleringsmodell ombord. Denne modellen skal inneholde spesifikke 3D havnemodeller og være koplet opp mot aktuelle vær- og sjødata fra havn. Systemet skal være istand til å angi restkapasitet på manøversystemer slik at navigatører kan avgjøre om det er sikkert å starte et anløp, eventuelt at en bør avbryte en operasjon ut fra rapporterte miljøforhold i havna. Et slikt system finnes ikke ombord på relevante passasjerfartøy i dag. En kan se på dette som et skritt på veien mot framtidige autonome fartøy hvor det tas beslutninger i forhold til om et havneanløp kan gjennomføres på en sikker måte. I prosjektet skal utarbeides et datagrunnlag for et ombordbasert beslutningsstøtteverktøy som tar hensyn til skips manøveregenskaper, havnetopografi og aktuelle vær-/sjøforhold. Verktøyet skal kunne angi restkapasitet for kontroll/manøversystemer i forhold til aktuell værsituasjon og spesifikke egenskaper for kritiske havner. En viktig del av prosjektet vil være å utvikle og teste hvordan en kan videreutvikle eksisterende egetskips modeller for passasjerfartøy slik at disse tar inn innflytelse av grunt og begrenset farvann samt stedsvarierende vind og strøm.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2