Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

ElMar - Electrification of maritime transport and the ports of the future

Alternativ tittel: ElMar - Elektrifisering av maritim transport og framtidens havner

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektnummer:

309219

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport blir nå kartlagt i et prosjekt hos SINTEF sammen med havner, nettselskap, energiselskap og rederier. Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt. Tilgangen på attraktive landstrøms- og ladestrømsanlegg er sentral for å nå målene for reduksjon av utslipp fra maritim transport. Utbyggingen er i gang, men utnyttelsesgraden er lav. Dette er delvis grunnet en ikke optimert bruk av tilgjengelig effekt og energi, og delvis grunnet usikkerhet ved tekniske løsninger. ElMar-prosjektet undersøker hvordan integrerte energisystemer og nye forretningsmodeller kan gjøre det attraktivt å bygge ut, drifte og benytte landstrøms- og ladestrømsanlegg. Videre bryter ElMar ned tekniske barrierer gjennom å øke forståelsen av hvordan slike anlegg påvirker strømnettet og komponentene. Ved å samle aktører fra hele verdikjeden, bidrar prosjektet til at elektrifiseringen av maritim transport skjer på en helhetlig måte, der behovene til ulike aktører blir ivaretatt. Prosjektet er inndelt i fem hovedaktiviteter knyttet til: * integrerte energisystemer, * komponentpåkjenninger, * forretningsmodeller, * case-studier, * prosjektledelse og kommunikasjon. Prosjektet vektlegger innovasjon og kunnskapsutvikling i maritim næring. Tilnærmingen i ElMar er tverrfaglig og innovasjonene inkluderer nye planleggingsverktøy, nye tekniske løsninger og nye forretningsmodeller. Prosjektet bidrar til internasjonal konkurransekraft og øker potensialet for verdiskaping lokalt. Ferdigstilte leveranser hittil inkluderer: * prosjektnotat om spesifikasjon av case-studier * prosjektnotat om kostnadssammenligning av strøm fra land og strøm produsert om bord på skip * korrosjonsveileder * prosjektnotat om lastprofiler for skip i havn * to workshops For mer informasjon, se https://www.sintef.no/elmar/.

Tilgangen på attraktive landstrøms- og ladestrømsanlegg er sentral for å nå nasjonale og internasjonale mål for reduksjon av lokale og globale utslipp fra maritim transport. Utbyggingen har startet, men utnyttelsesgraden er lav. ElMar vil utvikle verktøy, modeller og kunnskap som gjør det økonomisk bærekraftig å bygge ut, drifte og benytte landstrøms- og ladestrømsanlegg, uten at det går på bekostning av strømnettet og enkeltkomponenter. Prosjektet skal bidra til at elektrifiseringen av maritim transport skjer på en helhetlig måte, der behovene til ulike aktører i havnene blir ivaretatt. I enkelte havner kan landstrømsanlegg medføre høye investeringskostnader for effekt som kun brukes i korte perioder. For å øke utnyttelsesgraden av effektkapasiteten i havner vil ElMar se på flerbruk, der havnen er en del av et integrert energisystem hvor tilgjengelig effekt ogsåbrukes av andre strømkunder. På den tekniske siden finnes det flere utfordringer ved landstrøm og ladestrøm. Bruk av omformere på kai eller om bord i fartøy kan påvirke spenningskvaliteten i strømnettet, og det er usikkert hvilke krav som bør stilles til disse. Lading introduserer en kobling mellom et fartøys stålskrog og jordingsanlegget på land som kan føre til korrosjon på skrog og kai. Høyeffektslading i havner med flerbruk av kapasitet vil i tillegg gi termiske påkjenninger på kabler og transformatorer. ElMar vil bidra til å redusere usikkerheten rundt disse tekniske utfordringene. Ansvarsfordelingen i grensesnittet mellom nettselskap, havn, utstyr og fartøy er i dag uklar. ElMar vil undersøke nye forretningsmodeller som muliggjør en effektiv bruk av ressurser for å totalt sett redusere kostnader. Bruk av verktøy, modeller og kunnskap utviklet i prosjektet vil føre til verdiskaping hos bedriftspartnerne. Et antall case-studier i havner vil prøve ut forskningsresultatene og dermed framskynde implementeringen av forskningen i prosjektet, samt gi tilbakekobling for å styre forskningen i riktig retning.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi