Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

earthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

Alternativ tittel: earthresQue - Senter for bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

310042

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 70% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er ikke bare sløsing med verdifulle ressurser, det er også sløsing med verdifullt deponivolum og arealer. Målet med SFI earthresQue er å utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser. Dette krever en tverrfaglig tilnærming, og earthresQue vil legge til rette for og stimulere til innovasjon gjennom forskning initiert av behovene til private og offentlige brukerpartnere innen bygg og anlegg og avfallshåndtering. Prosjektet har 25 brukerpartnere som representerer ulike deler av verdikjeden. Disse vil samarbeide tett med åtte forskningsinstitusjoner. I noen tilfeller er det behov for utvikling av nye teknologier. I andre tilfeller hindrer regulatoriske og økonomiske strukturer en bærekraftig håndtering av overskuddsmasser og avfall. Eksempler på ønskede innovasjoner inkluderer metoder for å sortere verdifullt fra farlig avfall, nye behandlingsprosesser for forurenset jord og teknologi for å lage nye råvarer og produkter fra overskuddsmasser. Forbedrede metoder til kontroll og rensing av sigevann fra deponier samt nye metoder for å overvåke gasslekkasjer fra deponi er også etterspurt. Systeminnovasjoner som kan forventes fra prosjektet inkluderer nye økonomiske kriterier og skatteregler for å sikre bærekraftige forretningsmodeller og en sirkulær avfallssektor. Andre viktige resultater vil være nye verktøy for miljømerking av tekniske løsninger, i tillegg til resirkulerte overskuddsmasser og avfall. SFI earthresQue vil innebære et betydelig løft for forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon for bærekraftig ressurs og arealbruk.

Our society is generating excess earth-materials and waste at an ever-increasing rate. Currently no sustainable ways of handling excess earth materials and wastes are available, and we lack suited localities for their storage. These materials should be recycled, upcycled or reused in infrastructure/construction projects, instead of virgin raw materials. New innovations to strengthen the market for recycled raw materials are needed. The earthresQue centre will create an innovative environment through long-term cooperation between stakeholders (municipalities, NGOs and citizen groups), innovation-oriented R&D-performing companies (waste management companies and contractors) and prominent research groups working in relevant disciplines from natural sciences to socio-economical sciences. The centre will establish an outstanding industry-oriented research cluster building on an international network enhancing the internationalization of the Norwegian business sector. Ensure researcher training and the transfer of knowledge and technology in areas with major potential for future value creation. This is achieved through 3 technical workpackages: WP1. Reuse Technology; WP 2. Sustainable reuse; 3. Regulatory framework in addition to an extensive outreach and dissemination activity. The research work is centred around 8 case studies in close collaboration with 25 user group partners addressing the following research questions: How can new treatment processes for earth material wastes be developed to make these suitable as raw materials in new products? How can waste materials be managed in a sustainable manner, including all aspects of environmental, social and economic aspects? Including the management of old and future landfills. How can current obstacles for reuse be removed both in economic, regulatory, and governance terms? This includes business concepts to encompass society’s need for more reuse/-cycling and less use of virgin earth materials

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

LTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiMiljø og naturmangfoldTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerKlimaMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierMaterialteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlimaGlobale klimautfordringerInternasjonaliseringFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLavutslippMiljø og naturmangfoldBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiBioteknologiLandbruksbioteknologiResponsible Research & InnovationLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje Energi, transport og lavutslippSirkulær økonomiByBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensForskning og innovasjonAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)FNs BærekraftsmålMål 6 Rent vann og gode sanitærforholdLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerBioøkonomiLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetBioteknologiGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerMiljø og naturmangfoldTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 Innovasjon i stat og kommune