Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Assuring Trustworthy, Safe and Sustainable Transport for All

Alternativ tittel: Troverdig, sikker og bærekraftig transport for alle - TRUSST

Tildelt: kr 15,9 mill.

Autonome og utslippsfrie ferger kan løse både transport- og miljøbehov for byer og tettsteder. De kan også åpne nye områder for bærekraftig utbygging av boliger og næringsvirksomhet uten de store økonomiske og økologiske kostnadene knyttet til etablering av veier, broer og tunneler. Disse selvkjørende fergene kan binde sammen innbyggere, arbeidsplasser og tjenester samtidig som de muliggjør en mer bærekraftig livsstil. Men hele forretningsmodellen til disse fergene er avhengig av at det kan bygges tilstrekkelig tillit til autonome transportsystemer, og at disse blir akseptert av samfunnet. For å oppnå dette må lovgivning og sertifiseringsprosesser tilpasses i takt med teknologiutvikling og -modenhet. Samtidig må rollen til uavhengige sertifiseringsinstanser endres slik at sertifisering og verifisering kan leveres med digitale verktøy, og gjennomføres effektivt også for systemer dominert av digital teknologi. Dette vil kreve innovasjon da slike digitale systemer endrer seg over tid og vil kreve kontinuerlig sertifisering. Et slikt nytt sertifiseringsregime må også bygge tillit overfor samfunnet som helhet, adressere etiske dilemmaer, og engasjere innbyggere. Hovedformålet med prosjektet er å innovere et integrert sertifiseringsrammeverk. Første versjon av et slikt rammeverk er blitt utviklet og brukt i prosjektet. Dette har ført til en dypere forståelse av hva hva tillit innebærer, og hva slags aktiviteter er nødvendige for å skape tilstrekkelig kunnskap og forståelse rundt bruk og funksjon til tekniske løsninger slik at sikkerhet og effektivitet kan tilstrekkelig oppnås. En viktig støtte i utvikling av transportløsningen, utforsking av bruken og demonstrasjon av sikkerhet og effektivitet er bruk av simulering. En digital tvilling og et testsystem er i ferd med å bygges opp for disse formålene. Til sist, aktiviteter rundt innbyggermedvirkning har blitt arrangert for å bedre forstå behov og bekymringer til fremtidige passasjerer og innbyggere av en by der autonom transport kan tilbys som en del av transportsystemet. Disse aktivitetene har gitt verdifull innsikt for å innovere kvalitetssikring og Zeabuz-konspetet. Arbeidet har produsert et unikt datagrunnlag som vil utforskes og brukes videre de neste årene.

Zero-emission and autonomous ferries can solve both transport and environmental needs for cities and local communities, and open new areas for sustainable infrastructure and sustainable housing development without the huge economic and ecological costs of building roads and bridges. These autonomous vehicles can connect people to services while enabling more sustainable living and increased well-being. But the entire business model of these vehicles is hinged upon the ability to build the necessary trust in autonomous transport systems. Regulations, certification processes and societal acceptance need to be adapted in sync with technology development and readiness. At the same time, it is urgent to transform the role of independent third-party actors as to be able to provide assurance through digital means, and to assure assets with integrated digital technologies. Current assurance methods and tools are ill equipped to build trust in assets that no longer are merely physical but rely on novel digital technologies for their functioning. Delivery of assurance also requires innovation as the assets will be changing throughout their life-cycle and require continuous assurance. Assurance must also serve to provide trust to society, attend ethical dilemmas and engage with citizens. The primary objective of TRUSST is to innovate an integrated assurance framework that transforms a complex and interdependent system of people, technology, organisations and the natural environmental into a trust ecosystem. This unlocks the potential for testing, deploying and scaling up autonomous passenger vehicles. Using the case of the Zeabuz transport concept and the pilot ferry Milliampere 2 owned by NTNU, this project innovates digital assurance concepts that integrate methods, tools, simulation-based testing, use of digital twins and citizen engagement methodologies to transparently provide trustworthiness to all stakeholders and unlock autonomous and sustainable transport.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2