Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CONSIGN - Effects of Covid-19 on reliability Of National Supply In a Global Nexus

Alternativ tittel: CONSIGN - Effekter av Covid-19 på nasjonal forsyningssikkerhet i en global sammenheng

Tildelt: kr 4,2 mill.

CONSIGNs hovedmål er å samle sanntidserfaringer fra COVID-19-pandemiens påvirkning på godstransport og forsyningssikkerhet for Norges transportavhengige næringer, og som grunnlag for å utvikle mer robuste forsyningskjeder. I samarbeid med ti næringslivsaktører studeres pandemiens effekter på forsyningssikkerhet, tilpasningsevne, kostnader, og utløsning av innovasjon hos store nasjonale transportkjøpere og transportører med globale nettverk. En umiddelbar konsekvens av korona-nedstengingen og fram til første gjenåpning, var en betydelig reduksjon i veitrafikken, men ikke for lastebiler. Koronasituasjonen har imidlertid påvirket lastebiltransporten på mange måter. Første utfordring var knyttet til grensekryssende transporter og måtte løses raskt, der yrkessjåfører fikk dispensasjon fra innreiserestriksjonene. Det oppsto mye usikkerhet både hos transportkjøpere og transportører den første tiden etter nedstengingen. Dette resulterte i permitteringer, leveringsutfordringer og betalingsproblemer hos kunder og mange transportører fryktet konkurs. Samtidig hamstret forbrukere varer, noe som gav en korttidsboom i etterspørsel og utsolgte varer. Situasjonen stabiliserte seg etter hvert. Dybdeanalyser av lastebilbevegelser viser at aktiviteten har holdt seg relativt stabil under krisen, men med store forskjeller mellom transportsegmenter. Data fra ombordsystemer i lastebiler viser en utvikling mot flere stopp pr bil, spesielt i byområder. Etter nedstengingen medførte den redusert trafikk bedrede leveringsforhold. Etter gjenåpningen i 2021, med trafikkvekst fordi færre reiser kollektivt, tar kjøring mer tid, krever bedre planlegging og gir utfordringer med leveringspålitelighet. Til analyser av transportetterspørsel har vi hatt tilgang til sendingsdata for 2019/2020 fra de tre største samlasterne i Norge (ca. 80 og 100 mill. forsendelser). Dataene gir et rikt grunnlag for analyser av etterspørselseffekter mht tid, geografi og markedssegmenter. Vi finner en midlertidig reduksjon i leveranser B2B (bedrift til bedrift) rett etter første nedstenging, men dette tar seg opp til 2019-nivå sommeren 2020 og videre fra høsten 2020. Det er særlig pakkeleveransene B2B som ble redusert, uten tilsvarende endringer for stykkgods og partilast. Samtidig var det umiddelbart etter nedstengingen stor vekst i leveringer til privatpersoner (B2C). Særlig var veksten i antall pakker stor og har holdt seg på et høyt nivå siden. Med nye restriksjoner og nedstenging høsten 2020, særlig rundt Oslo, tiltok pakkeveksten ytterligere til rekordvolumer mot julen. Spesielt har etterspørsel etter hjemleveringer økt. Det har i perioder vært en dreining i etterspørsel etter transport fra B2B til B2C og fra Horeca til detaljhandel. For B2C-leveranser har det i kortere perioder vært utfordringer som begrenset kapasitet til sortering og utlevering i butikk og distribusjon. Også etterspørsel etter hjemlevering av dagligvarer økte mye, særlig i perioder med høyt smittetrykk, og medførte (kortvarige) kapasitetsutfordringer. Transportvolum fra industri og engroshandel ble noe redusert, mens spesielt detaljhandel hadde økte volumer. I sum har imidlertid ikke etterspørselen etter tungtransport endret seg vesentlig under krisen, men veksten har vært i antall sendinger. Ifølge samlasterne vil omstillingen mot mer netthandel fortsette ut 2022. Dette gir økt distribusjon av pakker og mer kjøring (antall km) med varebiler. Nasjonalt ble det fort klart at produksjon og lagre er svært sårbare for smitteutbrudd, og strenge smitteverntiltak ble innført tidlig. Internasjonalt er særlig containerfrakt med skip og flyfrakt berørt og har hatt store fraktrate-økninger og kapasitetsproblemer som kan gi langvarige ringvirkninger. For containertransport startet problemene med nedstenginger i Kina og langvarig redusert kapasitet i viktige globale havner. Dette førte til ubalanser og mangel på containere og havnforsinkelser, samtidig som etterspørselen økte. Store ringvirkninger av blokaden av Suez-kanalen gjorde situasjonen enda verre. For flyfrakt ga bortfall av passasjerruter kraftig redusert bellyfraktkapasitet. Utviklingene har medført økt jernbanetransport fra Kina til Europa. For lastebiltransport til/fra Norge er bildet mer blandet. Grensekryssende transport har stort sett vært tilfredsstillende bortsett fra store forsinkelser rett etter nedstengingen og gjenåpningen av grensene. I 2021 har utfordringene tiltatt, særlig fra høsten. Spesielt har knapphet på både norske og utenlandske sjåfører gitt strukturelle utfordringer. Konkurransen om utenlandske sjåfører har økt og innreiserestriksjoner har tidvis gitt sjåfører med turnus i Norge stor usikkerhet og tilsynelatende ført til at de søker seg mer mot det Europeiske markedet. Det er også lange leveringstider på lastebiler på grunn av mangel på essensielle deler, igjen en følge av etterspørselsendringer av COVID-19. I noen næringer (f.eks. fiskeeksport) har dette allerede gitt en prekær mangel på transportkapasitet.

The COVID-19 pandemic has led to major changes and disruptions for Norwegian business and industry, not in the least for freight transport. With CONSIGN, ramifications of the current crisis will be studied through three veins: 1) analysis of real-time and time-series data from fleet management systems for a large sample of trucks; 2) screening of changes in economic activity in different sectors based on detailed shipment data from the three largest freight forwarders in Norway, and 3) in-depth case studies among important actors within Norwegian transport and supply chains. Combined, this yields insights into economic and cost impacts of disruptions on Norwegian freight transport and transport-dependent industries in the economy as a whole, reliability of supply for the Norwegian society and approaches to tackle transport and supply chain challenges. CONSIGN will also study effects of public support measures, by assessing the timing of changes in activity levels against the timing of policy measures and restrictions. Further, CONSIGN will assess whether changes are characterized by short-term shocks, or stabilize at new levels. The latter can provide insights into response time and adaptability for firms and public authorities. Through collaboration with ten major actors from industry, CONSIGN is strongly anchored with practice. This ensures relevant and real life insights, and facilitates very comprehensive analyses that cover a large share of the Norwegian economy and supply chains across a broad range of industries, all transport modes, and with a high level of detail both in geography and time. Due to the abruptness of disruptions and their nature, the corona situation allows for a unique stress test of the robustness of supply chains for Norwegian society and business, and understanding the veins through which the current situation affects transport and reliability of supply is crucial for the design of effective political responses and policy measures.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena