Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger

Alternativ tittel: Automated Condition Registration of Roads Maintained by Innlandet County

Tildelt: kr 6,6 mill.

Hovedformålet med FoU-prosjektet er å utvikle og teste en prototyp av et system for automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger (AutoRegFv) i Innlandet fylke. Ved å bruke kamerateknologi i kombinasjon med maskinlæring er målet å automatisere tilstandsregistreringer av fylkesvegnettet uten å måtte reise ut på tidkrevende befaringer. I første omgang vil det bli kjørt en pilot på to fylkesveger hvor automatisk tilstandsregistrering vil bli gjennomført ved bruk av målebil og dedikert kontrollpersonell. Senere vil kamerasystemer bli installert i fem busser som kjører utvalgte ruter på fylkesveger. På bakgrunn av resultatene er målet å teste en prototyp av systemet i drift og vedlikeholdsavdelingen i fylkeskommunen. Dette er en innovativ måte å gjennomføre tilstandsregistreringene. Målet er at AutoRegFV vil gi bedre beslutningsstøtte når det gjelder planlegging og gjennomføring av drift- og vedlikeholdsoperasjoner, og vil på sikt kunne gi store besparelser. Hovedutfordringen med dagens tilstandsregistreringer av vegnettet er at det er ressurskrevende og kostbart å utføre, og i stor grad basert på manuelle befaringer. Billedmateriale som er tilgjengelig i dag, er basert på fotografering en gang per år. Dette er for sjeldent til å sette i gang tidsriktig vedlikehold da mange skadeprosesser på en vei kan skje innen noen få uker (for eksempel setninger og oppsprekking grunnet teleløsning og tung trafikk). Hvis skadene ikke oppdages tidsnok, fører dette til at skadene kan utvikle seg ytterligere før nødvendige tiltak settes inn. AutoRegFv vil også kunne gi bedre grunnlag for å ta stilling til ulike erstatningskrav fra publikum (typisk knuste frontruter, og lakkskade). I anbudskonkurranser for drift- og vedlikeholdskontrakter er målet å tilby alle tilbydere det samme grunnlaget basert på objektive rapporter hentet ut fra AutoRegFv. AutoRegFv er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU-Trondheim (institutt for bygg- og miljøteknikk) og NTNU-Gjøvik(institutt for vareproduksjon og byggteknikk) og Innlandet fylkeskommune, som prosjektansvarlig part.

Tilstandsregistreringer på fylkesveger er ressurskrevende. I Innlandet fylkeskommune bruker vi 5-6 årsverk for dette og likevel har vi i dag manglende oversikt over tilstanden av de vegobjektene vi skal drifte og vedlikeholde. Mange registeringer gjøres fremdeles manuelt ute på veien gjennom inspeksjoner, eller gjennom manuell vurdering av bilder som tas en gang per året i registreringssystemet «Via Photo». En annen utfordring er at tidsoppløsningen (en gang per år) av billedtaking er for sjelden til å sette i gang tidsriktig vedlikehold. Mange skadeprosesser på en vei kan skje innen noen få uker og problemene blir ikke oppdaget tidsnok i dag og dette fører til at skadene kan utvikle seg ytterligere før vi setter inn tiltak. En tredje utfordring for oss er å fremskaffe dokumentasjon i erstatningssaker (typisk knuste frontruter, og lakkskade og skader på veitutstyr (rekkverk, skilt etc). I dag bruker vi uforholdsmessig mye tid på å skaffe informasjon i slike saker. Innovasjonsidéen er å lage et system som 1) automatisk og minst daglig tar bilder av fylkesveier, 2) automatisk identifiserer skader og slitasje av veibanen og skader/feil på rekkverk, 3) automatisk klassifiserer dette i en tilstandsklasse, og 4) aggregerer informasjonen i en GIS applikasjon. Systemet kan utvides ved behov videre, for eksempel for å registrere tilstanden av veiskilt, oppmerking og sideterreng. For å få dette til trenges det anvendt forskning innen datateknikk og veiteknologi. De største FoU utfordringer ligger i å lage en AI-modell som har tilstrekkelig kvalitet, og som ikke trenger et urealistisk stor treningsdatasett. Prosjektet har en tydelig avgrensing ved å se på kun to objekter: veibanen og rekkverk fordi disse to objektene står for den største delen av vedlikeholdskostnadene. Prosjektteamet anser ambisjonsnivået i dette prosjektet som høyt, men oppnåelig.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025