Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

Alternativ tittel: The Recreational Craft Platform - a digitally supported platform for cross-sectorial collaboration against accidents

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektnummer:

321016

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Formålet med prosjektet er å utvikle arbeidsformer og en digital plattform som støtter tverrsektorielt samarbeid for å øke sikkerheten ved bruk av fritidsbåter. I Norge er sikkerhetsfremmende oppgaver fordelt på en rekke ulike offentlige og private aktører. Dette innbefatter de som skal 1) håndtere nødsituasjoner og ulykker (Hovedredningssentralen, Redningsselskapet, Politiet, Brann- og redningstjenesten), 2) informere, formidle kunnskap, stille krav og gi retningslinjer til brukere (Båtforeninger, Båt- og utstyrsleverandører, Redningsselskapet, Forsikringsselskaper, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet), 3) designe og bygge havneanlegg, båt, utstyr og farleder (Båtforeninger, Båt- og utstyrsleverandører, Kystverket), 4) analysere og fremskaffe kunnskap om ulykker og adferd på sjøen (Sjøfartsdirektoratet, Staten havarikommisjon, Folkehelseinstituttet), 5) føre tilsyn med båtutleiere og utstyr (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og 6) utforme regelverk (Sjøfartsdirektoratet). Alle disse aktørene samler inn informasjon om ulykker og bruk av fritidsbåter generelt. Mye av denne informasjonen kan utnyttes på en bedre måte hvis den blir sammenstilt og delt aktørene imellom. I tillegg har de hver for seg tilgang til mye informasjon som per i dag ikke anvendes på en systematisk måte. Fritidsbåtplattformen er et prosjekt som skal bidra til mer informasjon og informasjonsdeling gjennom å utvikle samarbeidsmåter som er støttet av en digital plattform. Som en del av dette arbeidet skal det utvikles nye digitale løsninger - basert på maskinlæring og stordata - for innhenting av informasjon som aktørene per i dag ikke har tilgang til. Partnere i prosjektet er Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Politidirektoratet, Kongelig Norsk Båtforbund, Redningsselskapet, Hovedredningssentralen, SINTEF og NTNU. Arbeidet i prosjektet vil foregå i tett dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Folkehelseinstituttet, Statens havarikommisjon og Finans Norge.

Selv om det har vært en nedadgående trend i antall dødsulykker de siste årene er antall forulykkede i forbindelse med fritidsbåter fortsatt høyt. I perioden 2009 - 2018 er det registrert 351 omkomne (SHT 2019). Ansvaret for å redusere risikoen knyttet bruk av fritidsbåter er fordelt på en rekke ulike offentlige og private aktører. De ulike aktørene samler inn data hver for seg - i ulike format - knyttet til aktivitet og ulykker på sjøen, med utgangspunkt i sine respektive ansvarsområder. Disse datakildene deles i liten grad per i dag. Samtidig er det også behov for nye typer data og bearbeidet informasjon. Hovedmålet med innovasjonsprosjektet er å lage en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid for arbeidet med å redusere antall ulykker og konsekvensene av ulykker med fritidsbåter. Fritidsbåtplattformen vil bestå av følgende fire delinnovasjoner: 1: En prototyp av en tverrsektoriell digital plattform basert blant annet stordata og maskinlæring for effektiv registrering, kopling og bearbeidelse av data knyttet til risiko for fritidsbåtsulykker 2: Risikomodeller basert på bruk av proaktive (”leading") indikatorer, inkludert stordata. 3: Nye tverrsektorielle arbeidsprosesser 4: Modell for risikobasert operasjonell og strategisk planlegging Det er behov for forskningsbasert kunnskap for å kunne oppnå innovasjonen. FoU-utfordringene i prosjektet knyttes til stordata, maskinlæring, risikomodellering, indikatorteori, tverrsektorielt samarbeid, digitale løsninger for samhandling og informasjonsdeling mellom distribuerte aktører (digital sikkerhet) og organisatoriske grensesnitt. Vi vil benytte et sosioteknisk perspektiv basert på avhengigheter mellom de ulike delinnovasjonene. Metodisk vil prosjektet være basert på "participatory design"/brukersentrert design-prinsipper. Nytteverdien av innovasjonen vil særlig være økt effektivitet og samhandling mot å få ned antall forulykkede på fritidsbåter i Norge.

Aktivitet:

TRANSPORT-Transport 2025