Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Klimatilpasning og veitransport

Alternativ tittel: Climate change adaptation and road transportation

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321042

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

(se kommentaKlimaendringer kan føre til store skader på veiene, og Statens Vegvesenet (SVV) og Nye veier AS (NV) vil løfte klimarisiko inn i beslutningsprosessen når vedlikeholdsprogram og behov for utbedring av eksisterende veier vurderes og når en ny vei skal bygges. Dette vil bidra til at vi sikrer veiene mot virkninger av klimaendringer. Forskningspartnere er Vestlandsforskning, NGI og Menon Economics. Målet er å utvikle analyseverktøy som gjør klimarisiko mer håndgripelig i for beslutningstakere. "Vi har lenge jobbet med å innlemme klimafare i metodene vi har for å planlegge ny infrastruktur. Vi skal bli bedre til å beregne og dokumentere kostnadseffektivitet av klimatilpasningstiltak", sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Administrerende direktør Annette Aanesland i NV sier: "Dette prosjektet vil gi oss bedre metoder for å beregne kostnader og nytteeffekter av klimarisiko og klimatilpasning, noe som bidrar til smartere beslutninger og mer effektiv offentlig pengebruk. Det er viktig for oss, og ikke minst viktig for samfunnet". Hensynet til framtidig risiko skaper ofte begrensninger for bruk av arealer. Klimaendringer fører til økt nedbør, mer erosjon, større fare for skred, flom og oversvømmelser. Vegene stenges 2 000 ganger i året som følge av skred. Redusert framkommelighet er en risiko for samfunnssikkerhet og i tillegg fører til ekstra kostnader for vegbrukere, spesielt godstrafikk. Konkret skal prosjektet arbeide med: - Et verktøy for vegsektoren i Norge som operasjonaliserer klimarisiko i samfunnsøkonomiske analyser - Metodene skal være relevante for alle fasene i et vegprosjekt - Analysere forhold i samfunnsutviklingen som kan påvirke klimasårbarheten til vegsektoren, og da særlig undersøke hvordan tiltak for å redusere utslipp av klimagasser kan påvirke transportmønster og transportomfang. Prosjektet ledes faglig av Vestlandsforsking, og inngår i prosjektporteføljen til Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (Noradapt).r under)

Et klima og samfunn i endring skaper utfordringer for investeringer utsatt for naturfare og endret normalvær. Dette gjelder i høyeste grad vegsektoren. I dag tas det i svært begrenset grad hensyn til klimarisiko i de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn for beslutninger i planlegging, prosjektering og drift av veginfrastruktur, og det er ingen tilgjengelige metoder som kan implementeres, hverken fra andre sektorer eller internasjonalt. Det er derfor stort behov for forskning for å utarbeide nye, innovative verktøy som gir beslutningsgrunnlag for planlegging og forvaltning i vegsektoren, og til inspirasjon for andre sektorer der fysisk infrastruktur er viktig. Prosjektet vil utvikle metoder og verktøy for å ivareta klimarisiko i vegsektoren bedre, og bidra til at disse implementeres i vegforvaltningen. Dette oppnås gjennom fire innovasjoner: i) et verktøy for vegsektoren i Norge som operasjonaliserer klimarisiko i samfunnsøkonomiske analyser; ii) kraftig forbedrede, innovative verktøy for samfunns¬økonomisk analyse av tiltak (nytte-kostnadsanalyse); iii) oppdaterte retningslinjer for samfunns¬økonomisk analyse i vegsektoren som i større grad ivaretar klimarisiko; og iv) bevisst arbeid med å integrere de nye verktøyene i arbeidet til de involverte aktørene: Statens vegvesen og Nye Veier, samt i noen grad fylkeskommunene. Innovasjonene er relevante for alle fasene i et vegprosjekt: planfasen, prosjektering og driftsfasen. Innovasjonen gir Statens vegvesen, Nye Veier og samfunnet forøvrig betydelige gevinster. Verktøyene legger til rette for riktige investeringer til riktig tid og dermed at totale bygge- og vedlikeholdskostnader reduseres. Dette vil bedre kvaliteten i vegprosjektene, til nytte for trafikanter og andre, samt redusere kostnadene til vegformål og dermed frigjøre midler til andre infrastrukturprosjekter og samfunnsformål. To fylkeskommuner vil involveres for å legge til rette for tilsvarende gevinster på regionalt nivå.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025