Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Safe Hydrogen Implementation: Pre-normative research for Ships (SH2IPS)

Alternativ tittel: Sikker implementering av hydrogen: Pre-normativ forskning for skip (SH2IPS)

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektnummer:

326281

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

SH2IPS er et tverrfaglig forskningsprosjekt der hovedmålet er å utarbeide anbefalinger til et internasjonalt regelverk som kan danne grunnlaget for sikker utbygging av skipsfart med hydrogen eller hydrogenbaserte brensel som drivstoff. For å muliggjøre den globale energiomstillingen er det forventet at hydrogen vil spille en viktig rolle som energibærer. Kjent teknologi kan omdanne fornybare og ikke-fornybare energikilder til hydrogen, hydrogen kan lagres og transporteres som komprimert gass, nedkjølt væske eller i form av kjemiske forbindelser, og brenselceller, forbrenningsmotorer eller turbiner kan omdanne hydrogen til elektrisk eller mekanisk energi og varme etter behov. Samtidig tilsier egenskapene til hydrogen at det ikke er rett frem å dokumentere at risikoen knyttet til hydrogensystemer er tilsvarende eller lavere enn for konvensjonelle brensler. Hydrogen har svært lavt flammepunkt, og blandinger av hydrogen og luft er svært reaktive og kan bli antent av mekanismer som ikke representerer en umiddelbar fare for brensler som bensin, diesel og naturgass. Moderne hydrogensystemer på skip innebærer ny teknologi, hydrogensikkerhet er et aktivt forskningsfelt med betydelige kunnskapshull, og ulykker kan ha stor innvirkning på allmenhetens oppfatning og aksept av teknologi. Dagens internasjonale regelverk for skip representerer en betydelig flaskehals for bruken av hydrogen i maritim sektor. SH2IPS vil derfor utvikle grunnleggende kunnskap og kompetanse knyttet til kritiske tennings- og forbrenningsfenomener, utforske innovative løsninger for eksplosjonsbeskyttelse, og kritisk evaluere kunnskapsstyrken i risikoanalyser for hydrogensystemer på skip. Utstrakt bruk av hydrogen i samfunnet representerer en unik mulighet for Norge som en ledende maritim nasjon og nettoeksportør av energi, og resultatene fra SH2IPS-prosjektet kan derfor bidra til å styrke konkurranseevnen for handel og industri og akselerere overgangen til lavutslippssamfunnet.

SH2IPS is an interdisciplinary project that entails groundbreaking research in an area of critical importance for the global energy transition, as well as for Norway as a leading maritime nation and net exporter of energy commodities. Hydrogen and hydrogen-based fuels can play an important role in the global energy transition, but efficient and safe implementation will require suitable regulations, codes and standards (RCS). Part A of the IGF Code from the International Maritime Organisation (IMO) outlines general goals and functional requirements that apply to hydrogen and other low-flashpoint fuels (LFFs), including §3.2.1: “The safety, reliability and dependability of the systems shall be equivalent to that achieved with new and comparable conventional oil-fuelled main and auxiliary machinery”. Relevant LFFs for maritime applications include natural gas, hydrogen, ammonia, methanol, ethanol and liquid organic hydrogen carriers (LOHCs). Part A-1 of the IGF Code provides specific requirements for natural gas, including liquefied natural gas (LNG), and IMO has developed interim guidelines for methanol and ethanol. The safety-related properties of hydrogen imply that it is not straightforward to document compliance with the IGF Code through the prescribed alternative design process. To this end, the vision for the SH2IPS project is to contribute to the development of a consistent regulatory framework for the use of hydrogen and hydrogen-based fuels as the primary energy carriers for merchant ships. The project will utilise state-of-the-art experimental facilities at UiB to develop fundamental knowledge and competence on critical ignition and combustion phenomena, as well as novel solutions for explosion protection. SH2IPS also entails a critical evaluation of the strength of knowledge in risk assessments for hydrogen systems. The deliverables include science-based recommendations for relevant RCS and dedicated activities on stakeholder involvement and dissemination.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi