Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Space for resilience - how do we plan for stormwater, biodiversity and recreation to increase urban resilience?

Alternativ tittel: Areal for resilience - hvordan tilrettelegger vi for overvann, naturmangfold og rekreasjon for å skape resiliente byer?

Tildelt: kr 26,7 mill.

Prosjektnummer:

326641

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Under COVID-19-pandemien økte den offentlige bevisstheten på betydningen av tilgang til nok armslag for å redusere eksponeringen til viruset og dempe effektene av nedstengningen. Konvertering av åpne til bebygde flater forårsaker tap av naturmangfold og habitat, mer oversvømmelser og varmebølger, og reduserer rekreasjonsområder. Det svekker samfunnets motstandskraft mot sjokk som pandemier eller værinduserte katastrofer. Endringer i arealbruk blir sett på som både en årsak og en del av løsningen for å motvirke disse negative trendene. For å bygge et mer robust samfunn fokuserer forskningsprosjektet SPARE på den nåværende utilstrekkelige integreringen av overvann, naturmangfold og rekreasjonsaspekter i byområder og hvordan man kan sørge for bedre forvaltning gjennom å bevare, restaurere eller implementere mer blågrønn infrastruktur (BGI). Et tverrfaglig konsortium med partnere fra forskning, næringsliv og offentlig administrasjon vil sammen utvikle og levere kunnskap og verktøy til kommuner, som vil bidra til mer bærekraftig arealforvaltning ved å integrere disse hensynene og forene de med andre formål som f.eks. høy arealutnyttelse, folkehelse, trafikk, sikkerhet, klimatilpasning og klimagassreduksjon. SPARE vil nyttiggjøre sin forskning i offentlig forvaltning ved å avdekke eventuelle policykonflikter, som utfordrer etableringen av en bærekraftig arealforvaltning; undersøke hvordan design og vedlikehold av BGI påvirker urbant naturmangfold og hvordan man kan skape synergier mellom naturmangfold , overvann og rekreasjon i byene. Vi ønsker å utvikle regnskapsprinsipper for nytteverdier og kostnader ved BGI som kan anvendes i rapportering og knyttes til FNs bærekraftmålene. Videre vil SPARE utvikle, teste og evaluere tiltak og styringsmetoder for sterkere involvering av innbyggere og tverrsektorielt samarbeid for forvaltning av overvann, naturmangfold og rekreasjon som kan benyttes av kommuner.

The COVID-19 pandemic has raised public awareness about the importance of societal preparedness and of access to space to reduce exposure to the virus and mitigate the effects of lockdowns. The main hypothesis of SPARE is that there will be an increased public and political willingness in the aftermath of the pandemic to also plan for sufficient space for resilient function of biodiversity, stormwater and recreation and thus to conserve, restore or implement more blue-green infrastructure (BGI) in our cities. SPARE is both the title of our project and a planning and management concept (SPARE-management) at the core of the proposed research. SPARE has gathered a multidisciplinary consortium with partners from research, business and public administration. They will jointly work on providing new knowledge, evidence-based management approaches and tools to better integrate stormwater management, biodiversity support and recreation in urban land-use management by use of BGI and thus increase the space for resilience. Main research activities of SPARE include: - Uncover policy conflicts challenging the implementation of SPARE-management, - Increase our understanding on how design and maintenance of BGI – including re-surfaced streams, other BGI with aquatic components and urban trees – contribute to urban biodiversity and how synergistic effects for biodiversity, stormwater and recreation can be created at the landscape level - Develop and apply city-wide accounting mechanisms for costs and benefits of BGI and enable also reporting for UN Sustainable development goals - Develop, test and evaluate interventions and polycentric management approaches for stronger involvement of citizens and to foster cross-sectoral cooperation for integrated stormwater, biodiversity and recreation management. - Integrate relevant findings from all WPs into tools or tangible outputs, which can be used by the cooperation partners and are easily transferable to other municipalities

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima