Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Planning and Building Act between market demand, land policy, sustainability, temporality, and intergenerational justice

Alternativ tittel: Plan- og bygningsloven mellom markedets krav, arealpolitikk, bærekraft, temporalitet og intergenerasjonell rettferdighet

Tildelt: kr 10,3 mill.

LANDTIME er et samarbeidsprosjekt for å utvikle kunnskapsgrunnlaget, slik at planlegging etter plan- og bygningsloven (PBL) og relevant sektorlovgivning fremmer en bærekraftig samfunnsutvikling. LANDTIMEs innfallsvinkler er styring og ledelse, institusjonelle arrangementer og tidsdimensjonen. Planene og planleggingsprosessene i henhold til PBL og relevant sektorlovgivning utarbeides på ulike hierarkiske nivåer, med ulike tidshorisonter, og med ulike romlige virkeområder. Planene revideres med ulike mellomrom, og de gir også ulike muligheter for unntak. I Norge er dessuten jordskifte i stor grad frikoblet fra offentlig planlegging. LANDTIME omhandler planlegging på regionalt og kommunalt nivå, fra regionale strategiske planer og ned til reguleringsplaner. LANDTIME vil studere samspillet mellom offentlig planlegging, privat eiendom og eiendomsrett. Norge skiller seg fra mange andre land, for i Norge er det private utviklere som fremmer de fleste forslag til reguleringsplaner. De fleste transformasjonsprosjektene i Norge er basert på at de skal gjennomføres av private utviklere. LANDTIME vil også undersøke om PBL er et adekvat rammeverk for at regional og kommunal planlegging fremmer bærekraftig næringsutvikling, og hvorvidt PBL og relevant sektorlovning er i stand til å håndtere konfliktene mellom miljøvern og bærekraft vs. hensynene til sosial- og intergenerasjonell rettferdighet. LANDTIMEs studier skal gjennomføres i tre kontekster, nemlig i Nordland (Lofoten, Vesterålen og deler av Helgeland), i Bergen og i Indre Østfold kommune. I tillegg vil Domstoladministrasjonen bidra med urbane jordskiftesaker fra Nordland, Bergen og Indre Østfold kommune. Utfordringene som avdekkes i LANDTIME vil bli gjenstand for internasjonale sammenlignende studier, med særlig vekt på hvordan tilsvarende utfordringer er løst i land som har andre planregimer enn i Norge.

The Norwegian Constitution’s §112 establish that public authorities must take long-term responsibilities to ensure future generations’ right to a healthy environment, and the nature’s diversity and production capability. LandTime will investigate the following research questions (RQ): 1. How does the PBA perform as a “gearbox” for multiple spatial and temporal scales within the Norwegian spatial governance system? 2. How are the PBA’s instruments in interplay with the sector legislations and property rights utilized to handle noticeable increases in nature-based tourism and outdoor recreation in a sustainable way? 3. What are the tensions between predictability and flexibility and the use of regulatory and/or discretionary instruments in detailed zoning plans? 4. What are the consequences of PBA’s lack of measures to estimate and allocate net gains from land reallocation to facilitate sustainable development? Based on the answers to RQ 1-4, LandTime will also investigate the following RQs: 5. Should the PBA’s requirements for planning procedures be differentiated depending on the municipalities’ resources and the undertakings’ complexity? 6. Is the PBA an adequate measure for regional and municipal planning to facilitate sustainable industrial and business development? 7. How do the planning authorities’ use of the PBA’s legal scope of planning instruments for regional and municipal spatial planning influence the effectiveness, efficiency, legitimacy, and fairness of spatial planning? 8. How do the PBA and relevant sector legislations’ measures for regional and municipal planning solve development conflicts, i.e. environmental protection vs. equity and social justice, and safeguard sustainable development and intergenerational equity? LandTime’s analytical framework is based on an institutionalist perspective. LandTime will investigate three case areas that facilitate stress tests of some of the findings from EVAPLAN.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Temaer og emner

Kjønnsperspektiver i forskningNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterKjønnsperspektiver i forskningKjønn som perspektiv i problemstillingPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matFornyelse og innovasjon i offentlig sektorNaturmangfold og miljøFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP3 Demokrati, styring og forvaltningLTP3 Klima, polar og miljøFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnInternasjonaliseringLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerSkog og trebrukPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje Energi og transportFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidGrunnforskningPortefølje Klima og miljøBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningKlimarelevant forskningBransjer og næringerReiselivPortefølje InnovasjonAnvendt forskningLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerLandbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningDemokrati, makt og styringBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomPortefølje Demokrati og global utviklingPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningByLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje Mat og bioressurserNaturmangfoldPortefølje ForskningssystemetBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerTransport og samferdselNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringFNs Bærekraftsmål