Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulære nybygg - Design og bygging for demontering og ombruk

Alternativ tittel: Circular new buildings - Design and construction for deconstruction and reuse

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektnummer:

327777

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Overgang fra lineærøkonomi til sirkulærøkonomi er en vesentlig faktor for omstillingen til lavutslippssamfunnet. I et slikt samfunn vil vi fortsatt bygge nye bygg, og behovet for materialer vil fortsatt være stort. Dagens praksis er i all hovedsak «bruk og kast» (lineær økonomi), og planlegging for fremtidig ombruk av bygningsdeler ved endt livsløp er nærmest ikke-eksisterende. Selv om de viktigste klimatiltakene for å begrense global temperaturøkning er tiltak som gir rask effekt, kan vi ikke overse de tiltakene som gir resultat på litt lengre sikt. Vi må derfor også rette blikket lengre frem og ikke gjenta de «feilene» vi har gjort til nå, og som gjør at ombruk fra eksisterende bygg i dag er en komplisert og kostbar aktivitet. I fremtiden må vi kunne ombruke bygningsobjekter på en langt mer rasjonell og kostnadseffektiv måte enn i dag. Prosjektet SirkBygg skal bidra til å endre måten vi bygger på og til et markedsgjennombrudd for «design for demontering og ombruk» av nybygg (DfD). Gjennom piloter skal Sirkbygg utvikle nye løsninger og produkter som gjør nybygg til gode donorbygg i et fremtidig lavkarbonsamfunn hvor sirkulære løsninger vil være en premiss. Forskningen vil konsentrere seg om de store byggesystemene i stål, betong og tre. En viktig forutsetning for å lykkes er at konsepter og tekniske løsninger er både byggbare, demonterbare og ikke minst ombrukbare ut fra et kostnads-, HMS-, klima- og ressursperspektiv. Samtidig skal den endrede måten å bygge på bidra til god arkitektur og brukeropplevelse. FoU-arbeidet berører store deler av verdikjeden, helt fra planlegging av en fremtidig egnet demonteringstomt, prosjektering, bygging, fremtidig demontering og til slutt til remontering av bygningskomponenter. For å sikre innovasjonen deltar derfor aktører i hele verdikjeden. Endrede måter å bygge på vil skape nye muligheter for eksisterende og nye aktører. Å utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller blir derfor en viktig del av prosjektet.

SirkBygg skal bidra til å endre måten vi bygger på og til et markedsgjennombrudd for «design for demontering og ombruk» av nybygg (DfD). Overgang fra lineærøkonomi til sirkulærøkonomi er en vesentlig faktor for omstillingen til lavutslippssamfunnet. I et slikt samfunn vil vi fortsatt bygge nye bygg, og behovet for materialer vil fortsatt være stort. Dagens praksis er i all hovedsak «bruk og kast» (lineær økonomi), og planlegging for fremtidig ombruk av bygningsdeler ved endt livsløp er nærmest ikke-eksisterende. Selv om de viktigste klimatiltakene for å begrense global temperaturøkning er tiltak som gir rask effekt, kan vi ikke overse de tiltakene som gir resultat på litt lengre sikt. Vi må derfor også rette blikket lengre frem og ikke gjenta de «feilene» vi har gjort til nå, og som gjør at ombruk fra eksisterende bygg i dag er en komplisert og kostbar aktivitet. I fremtiden må vi kunne ombruke bygningsobjekter på en langt mer rasjonell og kostnadseffektiv måte enn i dag. Gjennom piloter skal Sirkbygg utvikle nye løsninger og produkter som gjør nybygg til gode donorbygg i et fremtidig lavkarbonsamfunn hvor sirkulære løsninger vil være en premiss. Forskningen vil konsentrere seg om de store byggesystemene i stål, betong og tre. En viktig forutsetning for å lykkes er at konsepter og tekniske løsninger er både byggbare og demonter- og ombrukbare ut fra et kostnads-, HMS-, klima- og ressursperspektiv. Samtidig skal den endrede måten å bygge på bidra til god arkitektur og brukeropplevelse. FoU-arbeidet berører store deler av verdikjeden, helt fra planlegging av en fremtidig egnet demonteringstomt, prosjektering, bygging, fremtidig demontering og til slutt til remontering av bygningsobjekter. For å sikre innovasjonen deltar derfor aktører i hele verdikjeden. Endrede måter å bygge på vil skape nye muligheter for eksisterende og nye aktører. Å utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller blir derfor en viktig del av prosjektet.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena