Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Environmentally Friendly Metakaolin-Based Geopolymers for Oil Well Cementing and Well Abandonment - MGeo

Alternativ tittel: MGeo - utvikling av miljøvennlig geopolymer for brønnsement og plugging av oljebrønner basert på bruk av metakaolin.

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

328733

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Alle borede brønner blir permanent forlatt når de ikke lenger er økonomisk levedyktige og når slutten av sin livssyklus. Mens det tidligere ble sett på som «noe som vil skje i fremtiden», representerer permanent plugging og forlatelse (P&A) av brønner en økende utfordring på norsk kontinentalsokkel, og etterslepet av brønner øker, også i Brasil og andre regioner. Som et resultat står olje- og gassindustrien overfor en betydelig og kostbar oppryddingsjobb. Mer enn 4 000 brønner er satt til P&A på norsk sokkel alene til en kostnad av € 4-40 millioner per brønn. I Brasil peker regulatoren ANP på 694 brønner som skal P&A'd allerede i løpet av perioden 2021-2025. Sement- og sementeringsoperasjoner bidrar direkte til bare 5 % av de totale P&A-kostnadene. En feil i operasjonen ved bruk av sement som materiale kan imidlertid føre til at operasjonen må gjøres på nytt og dermed mer enn doble den totale P&A-kostnaden. Ordinary Portland Cement (OPC) er hovedmaterialet som brukes i dag som soneisolasjonsmateriale for primær sementering for å opprettholde brønnintegritet og P&A. Geopolymerer (GP) er en klasse av uorganiske polymerer og trenger ikke kalsinering. GP er produsert av naturlige mineraler ("kunstige bergarter"). Generelt er CO2-utslipp fra GP mellom 70-80 % lavere enn OPC-basert betong. I dette prosjektet planlegger SafeRock AS (NO) og TECCIM Ltda (BR), i partnerskap med Universitetet i Stavanger og Universidade Federal do Rio Grande do Norte, å utvikle kaolinbaserte GP for bruk i P&A for O&G-industrien, med senere potensial også for CCS og geotermiske brønner.

All drilled wells are permanently abandoned when no longer being economically viable and reaching the end of their lifecycle. While previously seen as “something that will happen in the future”, permanent plugging and abandonment (P&A) of wells represents an increasing challenge on the Norwegian Continental Shelf and the backlog of wells is also building up in Brazil and other regions. As a result, the oil and gas industry is faced with a significant and costly cleanup job. More than 4,000 wells are set for P&A on the NCS alone at the cost of €m 4-40 per well. In Brazil, the regulator ANP points to 694 wells to be P&A’d already during the period 2021-2025. Cement and cementing operations contribute directly to but 5% of the total P&A costs. However, a failure of the operation or from using cement as material, can result in re-abandonment of the well and thus more than doubling the total P&A cost. Ordinary Portland Cement (OPC) is the prime material used today as zonal isolation material for primary cementing to maintain well integrity and P&A. OPC’s shortcomings are summarized in technical and environmental aspects, including an exceedingly high carbon footprint. Geopolymers (GPs) are a class of inorganic polymers made of aluminosilicate materials through polycondensation. GPs do not need calcination and are produced from natural minerals (“artificial rocks”). Generally, CO2 emissions of GPs are between 70-80% lower than OPC-based concrete. In this project, SafeRock AS (NO) and TECCIM Ltda (BR), in partnerships with the University of Stavanger and Universidade Federal do Rio Grande do Norte, plan to develop kaolin-based GPs for utilization in P&A for the O&G industry, with later potential also for CCS and geothermal wells. Mining companies and oil operator companies have joined the team as active sparring partners to mature technical and commercial aspects and support a future value chain, including Equinor and Petrobras.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum