Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Res-AlMA - Recycled Aluminum in Marine Applications

Alternativ tittel: Res-AlMA - Resirkulert Aluminium for Marine Applikasjoner

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektnummer:

332270

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I dette prosjektet ønskes det å utvikle en ny, innovativ produksjonsprosess for lette og robuste komponenter i resirkulert aluminium til bla., passasjer-skip (elektriske ferger), og fiske- og oppdrettsindustrien. Prosessen forutsetter stykkstøping av "near net-shape" produkter i resirkulert metall, som skal maskineres videre til ferdige komponenter. Østlandske lettmetall er i dag involvert i flere prosjekter, med nye produkter mot det maritime marked. Felles krav for en stor gruppe av de mest kurante produkter er mekaniske egenskaper og stabil geometri med snevre toleranser. Dagens produksjonsprosess er basert på maskinering av komponenter fra støpt blokk. I tillegg er kvalitetskontroll basert på kontroll av produkt, og resulterende vrak eller aksept. Hele prosessen er til en viss grad preget av overforbruk av både innsatsmaterial, energi og tid pr. produkt. Spesifikt til støpt blokk som startmateriale, er iboende restspenninger, som er svart kritisk for dimensjons-stabilitet, og følgelig toleransekrav til et produkt. Restspenninger kan også oppstå i de andre prosesstrinnene. For å lette oppnåelse av produktkrav, og gjøre produksjonsprosessen mer effektiv, er følgende utfordringer adressert i prosjektet: - kartlegging og måling av restspenninger i materialer og produkter; - termomekanisk prosessering av materialet for å oppfylle produkt-spesifikasjon med fokus på herdeprosesser og maskineringsmetoder; - utvikling av maskineringsvennlig legering basert på skrapmetall; - overgang fra kontroll av produkt til kontroll av prosess. I løpet av det første prosjektåret skal alle nevnte problemstillinger åpnes. Hovedtemaer i perioden vil være restspenninger (etablering av målemetoder, egnet for bruk hos bedriften, samt kartlegging av produksjonsprosess) og maskineringsmetoder. Litt senere i året vektlegges også de andre temaene.

Res-AlMa foreslås som et 3-årig Innovasjonsprosjekt i næringslivet, med Østlandske lettmetall AS (ØL) som prosjekteier. ØL er en bedrift med stort vekstpotensial, som ser muligheter for omstilling til produkter utenfor petroleumssektoren. En slik omstilling betinger at det utarbeides nye løsninger for å møte kravene fra nye kundesegment. Gjennom Res-AlMa ønsker ØL, i samarbeid med bedrifts- og forskningspartnere, å skape nye løsninger som vil sikre en god posisjon i et krevende marked. Bedriften er en ny bruker av IPN ordningen. Skipsverft og komponent-leverandører til skipsverft har tidligere hatt en overvekt av leveranser til offshore-industrien. I de senere år har imidlertid skipsverftene og skipsbyggere fått en mer variert produktportefølje, med økende andel leveranser til havbruksnæringen, passasjer/cruise-båter, ferger og vindfartøy. For å sikre seg en god posisjon på de krevende markedene er det viktig å kunne tilby skreddersydde komponenter med riktige egenskaper til en konkurransedyktig pris. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle en ny, innovativ produksjonsprosess for lettere, robuste komponenter i resirkulert aluminium til passasjer-skip (elektriske ferger) samt fiske- og oppdrettsindustrien. Komponenter med redusert vekt vil gi lavere energi-forbruk og, ved fossilt brensel, CO2-utslipp. Samtidig vil bruk av resirkulert metall som utgangspunkt for komponentene bidra til reduksjon av det totale miljømessige fotavtrykket. Med produksjonsprosess vi foreslår vil vi oppnå høyere grad av kontroll av hvert prosess-steg samt en total reduksjon i antall steg i prosessen. Prosessen vil resultere i komponenter med mer konsistent kvalitet, og være mer material og tids-effektiv. Innovasjonen vil hjelpe prosjekteier i å øke produksjonskapasitet i allerede eksisterende utstyr. Realisering av innovasjonen krever intensiv forskningsinnsats fra bedriftspartnerne (Østlandske Lettmetall, Metalco og Molstad), samt komplementær forskningsinnsats fra forsknings-partnerne.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

LTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetUtviklingsarbeidMiljøvennlig energiEnergibruk i industriLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetMaritimMaritime muligheter i havnæringeneDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiMarinHavbrukMarinHavbrukLavutslippMaritimPortefølje Mat og bioressurserLTP3 IKT og digital transformasjonNaturmangfold og miljøMiljøvennlig energiLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Klima, polar og miljøPortefølje Klima og miljøLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystSirkulær økonomiPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerAnvendt forskningTransport og mobilitetVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Bransjer og næringerMaritim - NæringsområdeMaterialteknologiBransjer og næringerVareproduserende industriLTP3 Hav og kystBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Energi og transportLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierAvanserte produksjonsprosesserLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Politikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Innovasjon