Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Titania Anodes for Sustainable, High-Power Batteries

Alternativ tittel: Titandioksid anoder for bærekraftige høyeffektsbatterier

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektnummer:

332277

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Batteri reknast for å vere ein avgjerande teknologi for å få til eitt klimanøytral samfunn. Elektrifiseringa aukar i omfang og stadig nye nisjer treng batteri som er eigna for deira bruk, noko som krev ny og betre tilpassa batteri-teknologi. Bussar, tog, ferjer og stasjonærlagring treng batteri som er robuste, sikre, kan ladast raskt og som verkar slik dei skal både ved høge og låge temperaturar. Titandioksid er eitt materiale som gjer det mogleg å lage akkurat slike batteri. Når titania vert brukt som anode-material i Li-ion batteri, er ladetider under ti minutt, auka sikkerheit og svært låge kapasitetstap heilt ned til -20°C mogleg. Så kvifor er ikkje desse batteria allerede i handelen? Hovudsakleg fordi dei produksjonsmetodane for titandioksid som finst er for dyre eller for vanskelege å skalere opp, samt at batterikapasiteten vert for dårleg. I dette prosjektet skal me løyse desse utfordringane. TioTech sin spesialitet er titandioksid og produksjonen av ulike variantar av materialet, og me skal optimalisere ein økonomisk levedyktig produksjonsprosess for eitt material som er tilpassa bruk i batteri. Samstundes skal me utvikle ein batterikjemi som er tilpassa titandioksid saman med SINTEF. Resultatet vil vere ei titandioksid «drop-in» løysing for produsentar av battericeller og med det; batteri som vil gjere elektrifiseringa av nye område mogleg.

The ongoing electrification of society expands the use of batteries into new markets, like heavy-duty and marine electromobility and grid storage of renewable energy. In order to meet the need for rapid electrification of these applications within the Paris climate accord, new or improved battery solutions giving high-power, fast-charging and robust batteries have to be developed. Titania is a material pointed out to be able to do just this, with results demonstrating that charging times below 10 minutes, increased safety and very low capacity losses even at -20°C are achievable. However, titania anode materials are not yet a commercially available solution, mainly due to cost-ineffective production methods and low practically achieved capacities. Within this project, TioTech will leverage from the company`s extensive know-how about titania nanomaterials and its manufacturing to optimise a production process for a titania anode material suitable for processing in battery cell manufacturing. The material`s corresponding battery chemistry will be developed in collaboration with SINTEF, resulting in a titania drop-in solution for existing battery cell producers.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi