Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Advanced energy recovery and CO2 capture systems for a decarbonised ferroalloy industry

Alternativ tittel: Avanserte energigjenvinnings- og CO2-fangstsystemer for en avkarbonisert ferrolegeringsindustri

Tildelt: kr 14,2 mill.

ADVENCCS er et ambisiøst prosjekt som vil utvikle en ny generasjon løsninger for ferrolegeringsindustrien for å støtte omstilling mot klimanøytralitet innen 2050. ADVENCCS vil ha en systematisk tilnærming for å utvikle ny kunnskap og nye konsepter for å synliggjøre hvordan skreddersydde energieffektive CO2-fangstprosesser og forbedrede energigjenvinningssystemer best mulig kan integreres i dagens og fremtidige anleggsprosesser. Dette vil legge til rette for kostnadseffektiv og konkurransedyktig avkarbonisering av norsk ferrolegeringsindustri. I prosjektet skal CO2-fangstprosesser utvikles med målrettet design og optimalisering spesielt for ferrolegeringsindustrien, med fokus på nye solvent- og sorbentbaserte teknologier. Banebrytende konsepter for varmegjenvinning fra avgass vil bli etablert med nye design som muliggjøres av additiv tilvirking (3D-printing), alternativer for energigjenvinning fra nye varmekilder vil bli undersøkt og potensialet for nye typer coating med bedre motstand mot fouling vil bli studert. Disse teknologiene vil bli integrert i nåværende og fremtidige industrielle scenarier, med mål om å kunne gi anbefalinger for best mulig omstilling av ferrolegeringsindustrien mot klimanøytralitet. CO2-fangst fra ferrolegeringsindustrien vil gi nye kilder til CO2 som kan transporteres og lagres via Northern Lights og dermed bidra til verdiskaping for Langskip-prosjektet. Ulike transportalternativer for to ferrolegeringsanlegg vil bli undersøkt ved hjelp av kjedeanalyse for to ferrolegeringsanlegg. Overførbarheten av ADVENCCS-metodikk og resultater til andre bransjer og markeder vil bli analysert på europeisk nivå. Norsk ferrolegeringsindustri er i dag ansvarlig for rundt 3 Mt/år CO2-utslipp. ADVENCCS kan dermed bidra til å redusere Norges totale utslipp med mer enn 5% og dermed bidra til å nå de nasjonale klimamålene.

ADVENCCS is an ambitious project that aims to develop next-generation solutions for transitioning the ferroalloy industry towards climate neutrality within 2050. ADVENCCS will pursue a systematic approach to develop new knowledge and concepts that will show how tailor-made energy-efficient CO2 capture and improved energy recovery systems can be optimally integrated in current and adapted plant processes to facilitate a cost-effective and competitive decarbonisation of the Norwegian ferroalloy industry. Tailor-made CO2 capture will be developed with targeted design and optimisation of capture processes with industry-given constraints. The focus will be on novel solvents and sorbent based technologies. Breakthrough off-gas heat recovery concepts will be established with designs unconstrained by conventional manufacturing, and the potential for low-adhesion coatings for better fouling resistance will be investigated. Options for energy recovery from new heat sources will be explored. These technologies will be integrated in current and future industrial scenarios, and recommendations for transitioning the ferroalloy industry towards climate neutrality will be developed. Capturing CO2 from the ferroalloy industry and linking it to Northern Lights will contribute to value creation from the Longship project. Chain analysis of CO2 capture at two ferroalloy industrial sites with transport and storage through Northern Lights will be performed. The transferability of the ADVENCCS methodology and results to other industries and markets will be investigated on a European level. The Norwegian ferroalloy industry is currently responsible for around 3 Mt/y of CO2 emitted. ADVENCCS can thus help reducing Norway's total emissions by more than 5% and thereby significantly contribute to reaching the national climate goals.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering