Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

curbing Fisheries and Aquacultures Maritime air Emissions

Alternativ tittel: Reduksjon av utslipp til luft fra maritim transport i sjømatnæringen

Tildelt: kr 12,0 mill.

Norge har som mål å redusere sine klimagassutslipp med minst 50 til 55 prosent i forhold til 1990-nivået innen 2030 og å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Mens Hurdalsplattformen etterspør virkemidler for å fremme en grønn omstilling av fiske- og havbruksfartøy mangler vi i dag kunnskap om hvordan dette best kan realiseres. Forskjeller i energibruk, teknologibehov og tiltakskostnader for ulike arter, fartøys- og redskapstyper, samt motstridende fiskeripolitiske mål og delt politikkansvar mellom miljø-, maritim- og sjømatsektorene er sentrale barrierer for utslippsreduksjoner knyttet til sjøtransporter i fiskeri og havbruk. FAME er et tverrfaglig prosjekt rettet mot å fylle dette kunnskapsgapet gjennom å kartlegge teknologiske, økonomiske og politiske muligheter for bruk av politikkinstrumenter som utslippsstandarder eller karbonavgifter til å redusere utslipp fra transport i sjømatnæringen. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med sentrale næringsaktører, og dets resultater vil bli gjort tilgjengelig i form av åpne modeller og et «sjøkart» med anbefalinger av tiltak for næringen. Prosjektarbeidet vil få innspill fra et multi-stakeholder-forum for å sikre koordinering av aktører tilhørende miljø-, maritim- og sjømatsektorene. FAME starter opp i mai 2023. Det ledes av Transportøkonomisk Institutt og omfatter en Ph.d.-stilling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Prosjektet gjennomføres også i samarbeid med universitetene i Sørøst-Norge og Turku (Finland) samt 9 brukerpartnere (offentlig sektor: Fiskeridirektoratet; Miljødirektoratet; Sjøfartsdirektoratet; Kystverket; næringen: Kystrederiene (akvakultur), Fiskarlaget og Fiskebåt (fiskeri); og energisystemleverandører: Corvus Energy og ABB) som til sammen utgjør en sterk og mangfoldig kunnskapsbase for kutting av utslipp fra sjøtransport.

The Norwegian Government has requested instruments to promote a green transition of fishing and aquaculture vessels in the seafood industry, but there is currently a lack of knowledge of how this should take place. Since the industry is heterogeneous and spans three main value chains (aquaculture, demersal fisheries and pelagic fisheries) with varying licence and quota regulations, decarbonisation is challenging since there is inequality in energy use, technology needs and abatement costs for different species, vessel, and gear types. Political decarbonisation feasibility is further complicated due to conflicting seafood policy objectives surrounding employment, regional development, and marine resource management, and because vessel operations constitute a shared responsibility of environmental, maritime, and seafood governance. To address this, FAME is an interdisciplinary project that will create new knowledge and expertise to support the Norwegian government objective to decarbonise maritime transport in the seafood industry. Decarbonisation will involve trade-offs that will take centre stage in FAME, and key project outcomes will be mappings of technological, economic, and political feasibilities of policy instruments for decarbonising the industry’s maritime transport. The project will be carried out in close cooperation with stakeholder partners, and key results will be made available to policy makers and public bodies through a suite of models as well as a roadmap (here called ‘seamap’) of political and business feasible solutions. Objectives will be achieved through an innovative project design combining top-down and bottom-up and short- and long-term analyses. Guidance from a multi-stakeholder forum will ensure whole-of-government coordination to identify and mitigate divergencies between sectoral priorities, and promote the development of holistic policies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi