Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Energy efficient operation of hydrogen powered vessels

Alternativ tittel: Energieffektive operasjoner av hydrogendrevne skip

Tildelt: kr 12,0 mill.

For å redusere utslipp av drivhusgasser innen skipsfart kreves nye drivstoff. For kortere distanser kan bruk av batteri fungere, mens på lengre distanser er hydrogen et alternativ. Kostnadene ved bruk av hydrogen er høyere enn ved bruk av dagens drivstoff så det er derfor viktig å gjøre skipsfart ved bruk av hydrogen så billig så mulig. Prosjektet ønsker å bidra til dette på flere måter. Vi vil videreutvikle et system som gir informasjon om hvordan bølger vil treffe skipet fire til åtte minutter før de faktisk når skipet for å kunne drive skipets motorer mer effektivt. For å gjøre dette må man ta hensyn til både de øyeblikkelige drivstoffkostnadene, men også slitasje på systemet av batterier og brenselceller som et hydrogendrevet skip vil ha. Kan levetiden til batteri og brenselceller økes vil dette over tid kunne gi betydelige innsparinger. Da det er begrenset med erfaring med bruk av brenselceller i skip vil det også være viktig å forstå mekanismene som sliter ut brenselcellene bedre. For å få mer kunnskap om dette ønsker vi å utvikle nye teknikker for å måle slitasje på brenselceller. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NORCE, Corvus Energy AS, SEAM AS, SinOceanic AS, Topeka AS og de to amerikanske universitetene MIT og University of California (Berkeley). De fire norske industriaktørene vil bidra med maritim kompetanse. MIT vil bidra innen bølgeprediksjon. University of California (Berkeley) har spesiell kompetanse rettet mot biler drevet av batteri og brenselceller. Resultat som er utviklet for bilindustrien ønsker vi nå å utnytte innen skipsfart. Dette prosjektet vil være tett koblet til prosjektet "Optimized Hydrogen Powered Maritime Mobility" som er ledet av Corvus Energy, og også forskningssenteret "Norwegian Centre for Hydrogen Research (HyValue)" ledet av NORCE.

The project Energy efficient operation of hydrogen powered vessels (HyEFF) will performe research to facilitate widespread, sustainable, and safe use of hydrogen powered vessels with energy efficient operation. This is important because maritime transport represents 80-90% of international trade and is responsible for about 3.2% of the global greenhouse gas emissions. These emissions will increase significantly if mitigation measures are not put in place swiftly. Hydrogen fuel for the maritime sector is seen as a necessary part of the solution to achieve the ambitions set by the IMO on zero emissions for transport with large energy needs and over long distances, or in areas with limited grid capacity which are not practically possible to electrify with batteries. However, to achieve this there are significant remaining challenges that must be addressed. In this project we will further develop a system, based on radar images, for forecasting wave and vessel motions in real time 4-8 minutes in advance. This will set the stage for developing a power management system that minimize the fuel consumption and extend the lifetime of the fuel cells and batteries of the ship power plant. We will also develop novel measurement technology for characterizing degradation and health of fuel cells, and combine measurements with models for system monitoring and degradation characterization.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2