Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Underwater Noise DIAPHONIA, Diagnostic framework to assess and predict the impact of underwater noise on marine species

Alternativ tittel: Underwater Noise DIAPHONIA, Diagnostisk rammeverk for å vurdere og forutsi virkningen av undervannsstøy på marine arter

Tildelt: kr 4,0 mill.

Det marine miljøet påvirkes av støyforurensning fra menneskelig aktivitet. Det er imidlertid svært vanskelig å gjennomføre kliniske og patologiske analyser av levende organismer i det marine miljøet, slik at omfanget av effekter støyforurensning har på marin fauna fortsatt er usikkert. DIAPHONIA vil samle forskere fra ulike bakgrunner, for å vurdere de ulike virkningene av undervannsstøy på marine organismer over hele næringsnettet, inkludert virvelløse dyr og kommersielt viktige arter, med fokus på europeiske havbassenger. Vi vil arbeide med å utvikle vevsmarkører, inkorporere molekylære, metabolomiske og mikroskopiske teknikker, for å identifisere funksjonelle og morfologiske endringer i de akustiske banene hos virvelløse dyr, fisk og sjøpattedyr utsatt for støy. Vi vil også utforske sammenhengen mellom atferdsmessige og fysiologiske effekter av både kort- og langsiktig støyeksponering hos fisk fra ulike europeiske havbassenger. Til slutt vil vi studere det perifere høreapparatet hos marine pattedyr og dets rolle i å definere dyrets akustiske følsomhet. All informasjon og data som innhentes vil bli delt med interessenter og beslutningstakere og vil oppsummeres i retningslinjer for fremtidig forskningsinnsats.

It is demonstrated that the marine environment is affected by noise pollution from human activity. The difficulty of conducting clinical and pathological analyses on living organisms in the marine environment and the wide diversity of sources of noise pollution determine a great uncertainty in the nature and extent of effects noise pollution has on marine fauna. Despite the growing literature on these themes, there are still relevant gaps, and a lack of multidisciplinarity in investigations of acute and long-term exposures, considering both single animals and populations. DIAPHONIA will bring together scientists from diverse backgrounds, to assess the various impacts of underwater noise on marine organisms of the food web, including invertebrates and commercial species, and focusing on European basins. WP1 will develop a possible diagnostic fingerprinting composed of several tissue markers incorporating molecular, metabolomic and microscopic techniques to identify functional and morphological changes in the acoustic pathways of invertebrates, fishes and marine mammals. WP2 will explore the relationship between behavioural and cellular/molecular/organ effects of both short and long-term noise exposure in fish from different European ocean basins. WP3 will gain insight into the morpho-functionality of the peripheral hearing apparatus in marine mammals and its role in defining the animal's acoustic sensitivity, by developing standardised workflow for wave propagation in the associated tissues. All Information and data obtained will be discussed with relevant stakeholders and policy makers, to adapt to a multidisciplinary and evidenced-based approach to the existing guidance. They will also be summarised in guidelines harmonising future research efforts towards novel approaches as predictive models and organoids.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum